Porozumění logům
Porozumění logům

Porozumění logům

Slovník / lexikonický význam loga (λόγος) přeložený jako „slovo“

Strong's Dictionary g3056

loga λόγος; od 3004; něco bylo řečeno (včetně myšlenky); implicitně téma (předmět diskurzu), také uvažování (mentální schopnost) nebo motiv; potažmo výpočet; speciálně (s článkem v Johnovi) Božský výraz (tj. Kristus): - popis, příčina, komunikace, x týkající se, nauka, sláva, x co dělat, záměr, záležitost, ústa, kázání, otázka, důvod, + počítejte, odeberte, řekněte (-ing), ukažte, x reproduktor, řeč, řeč, věc, + žádná z těchto věcí mě nepohne, zprávy, pojednání, výrok, slovo, práce.

Mounce's Complete Expository Dictionary

(MED) [3364] Loga λόγος 330x slovo, vyslovená věc, Mt. 12:32, 37; 1 Kor. 14:19; řeč, jazyk, řeč, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Kor. 10:10; Jas. 3: 2; konverzovat, Lk. 24:17; pouhé povídání, ustaraná show, 1 Kor. 4:19, 20; Kol.2: 23; 1 Jn. 3:18; jazyk, způsob diskurzu, styl mluvení, Mt. 5:37; 1 Kor. 1:17; 1 Thess. 2: 5; rčení, řeč, Mk. 7:29; Eph. 4:29; výraz, forma slov, formule, Mt. 26:44; Rom. 13: 9; Gal. 5:14; rčení, věc přednesená v diskurzu, Mt. 7:24; 19,11; Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; zpráva, oznámení, 2 Kor. 5:19; prorocké oznámení, Jn. 12:38; účet, výpis, 1 pet. 3:15; příběh, zpráva, Mt. 28:15; Jn. 4:39; 21,23; 2 Thess. 2: 2; písemné vyprávění, pojednání, Skutky 1: 1; souborný proslov, Skutky 20: 7; doktrína, Jn. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; předmět, Skutky 15: 6; zúčtování, účet, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Skutky 19:40; 20,24; Rom. 9:28; Phil. 4:15, 17; Heb. 4:13; prosba, Mt. 5:32; Skutky 19:38; A motiv, Skutky 10:29; důvod, Skutky 18:14; ὁ λόγος, Boží slovo, zejména v evangeliu, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Skutky 6: 4; ὁ λόγος, božské SLOVO, nebo Loga, Jn. 1: 1 [3056] Viz zpráva; zpráva; slovo.

Analytický lexikon řeckého Nového zákona

λόγος, ου, ὁ. související s λέγω (zařídit v pořadí); (1) jako obecný výraz pro mluvení, ale vždy s racionálním obsahem slovo, řeč (MT 22.46); často naproti ἔργον (listina) (1J 3.18); (2) se specifickým překladem v závislosti na široké škále kontextů; a) otázka (MT 21.24); b) proroctví (JN 2.22); (c) příkaz (2P 3.5); d) zpráva (AC 11.22); e) zpráva, učení (LU 4.32); (F) prohlášení, prohlášení, tvrzení (MT 12.32), naproti μῦθος (legenda); g) množné číslo slov tvořících jednotu výrazového diskurzu, řeči, učení, konverzace (MT 7.24); h) toho, o čem se diskutuje, předmět, věc, záležitost (MK 9.10); (3) božského zjevení; a) slovo, poselství (Boží) (JN 10.35); b) přikázání (přikázání) (MT 15.6); c) o plném zjevení Boha skrze Slovo Ježíše Krista (Jan 1.1); d) obsahu slova evangelia, zprávy (LU 5.1); (4) v poněkud právním nebo technickém smyslu; a) obvinění, záležitost, obvinění; b) účet, zúčtování (RO 14.12); (C) důvod, motiv (AC 10.29)

Jan 1: 1-3, Význam, jak dosvědčují rané anglické překlady

loga (v překladu Slovo) znamená něco řečeného (včetně myšlenky) a mohlo by být chápáno také jako mluvená moudrost, uvažování, záměr nebo plán Boží. Vždy se to týká racionálního obsahu. To je důvod, proč téměř každý anglický překlad z řečtiny, který byl před překladem KJV, interpretoval loga (Slovo) v Janovi 1: 3, spíše jako „to“ než „on“. Ve většině moderních překladů do angličtiny je Jan 1: 1–3 obvykle překládán takovým způsobem, aby přiměl čtenáře interpretovat Slovo jako pre-inkarnovaný Kristus. Mělo by však být zřejmé, že loga je abstraktní podstatné jméno, které se týká aspektu Boží moudrosti, včetně jeho logiky, uvažování, záměrů, plánu nebo účelu pro lidstvo. Je to skrz toto loga (Slovo), kterým se všechny věci staly. To však neznamená, že Slovo bylo preexistující osobou, která existovala předtím, než byl Ježíš počat.

Tyndaleho překlady 1526 a 1534

První anglická verze Písma vytvořená přímým překladem z původní hebrejštiny a řečtiny a první, která byla vytištěna, byla dílem Williama Tyndaleho. Setkal se s hořkým odporem a byl obviněn z překrucování smyslu Písma. V říjnu 1536 byl veřejně popraven a upálen na hranici. Přesto se Tyndaleova práce stala základem následujících anglických verzí. William Tyndale přeložil prolog Janova evangelia hodně odlišně než populární moderní překlady. Obrázek vpravo je první stránkou evangelia Jana o dochované kopii Tyndalova Nového zákona z roku 1526. 

Moderní hláskování Jana 1: 1–5,14 překladu Tyndaleho z roku 1534:

"Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u boha: a to slovo bylo bůh." Totéž bylo na začátku s bohem. Všechny věci byly stvořeny a bez toho nebylo stvořeno nic, bylo vyrobeno. V tom byl život a život byl světlem lidí a světlo svítí ve tmě, ale temnota to nepochopila ... A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu jako slávu jednorozeného syna otce, které bylo plné milosti a pravdy. "

 

Bůh stvořil všechny věci svou moudrostí / porozuměním / poznáním

Přísloví 3: 19–20 (ESV)

"PÁN." moudrostí založil zemi; porozuměním založil nebesa; podle jeho znalosti hlubiny se otevřely a mraky klesaly dolů rosou. “

Jeremiáš 10:12 (ESV)

Je to on, kdo stvořil Zemi svou mocí, kdo založil svět jeho moudrostí, a jeho chápání roztáhl nebesa.

Jeremiáš 51:15 (ESV)

Je to on, kdo stvořil Zemi svou mocí, kdo založil svět jeho moudrostí, a jeho chápání roztáhl nebesa.

Žalm 33: 6 (LSV)

Podle slovo of JHVH - Nebe bylo stvořeno - A celý jejich hostitel od dech jeho úst. 

Žalmy 104: 24 (ESV)

Hospodine, jak rozmanitá jsou tvá díla! V moudrosti jsi je všechny vytvořil; Země je plná tvých tvorů.

Žalmy 136: 5 (ESV)

jemu kdo porozuměním stvořila nebesa, neboť jeho vytrvalá láska trvá navěky;

Na počátku svého díla měl Bůh moudrost

Moudrost je v Příslovích 8 zosobněna jako „ona“, ale není to doslova již existující osoba. To je synonymem pro již existující loga prologu Jana. 

Přísloví 8 (ASV)

1 Ne moudrost pláč a porozumění ji hlas?
2 Mimochodem, na vyvýšených místech, kde se setkávají cesty, ona stojí;
3 Za branami, při vstupu do města, při vstupu ke dveřím, ona křičí nahlas:
4 K vám, ó muži, volám; A můj hlas je k lidským synům.
5 Ach, prostý, rozumějte opatrnost; A vy blázni, buďte z chápající srdce.
6 Slyšte, neboť budu mluvit vynikající věci; A otevření mých rtů budou správné věci.
7 Neboť má ústa pronášejí pravdu; A zlovolnost je ohavností mých rtů.
8 Všechna slova mých úst jsou ve spravedlnosti; Není v nich nic křivého ani zvráceného.
9 Tomu, kdo rozumí, jsou všichni jasní, a těm, kdo najdou, pravdu znalost.
10 Přijmout můj instrukce, a ne stříbro; A znalost spíše než výběrové zlato.
11 pro moudrost je lepší než rubíny; A všechny věci, které mohou být žádoucí, se s tím nesrovnávají.
12 I moudrost učinili opatrnost mým obydlím a zjistili znalosti a rozvážnost.
13 Jehovova bázeň je nenávidět zlo: Pýchu a aroganci a zlou cestu a perverzní ústa nenávidím.
14 Rada je moje a dobré znalosti: Já chápu; Mám moc.
15 Mnou vládnou králové a knížata nařizují spravedlnost.
16 Mnou vládnou knížata a šlechtici, dokonce i všichni soudci země.
17 Miluji ty, kteří milují mě; A ti, kteří mě pilně hledají, mě najdou.
18 Bohatství a čest jsou se mnou; Ano, trvalé bohatství a spravedlnost.
19 Moje ovoce je lepší než zlato, ano než ryzí zlato; A moje příjmy než výběr stříbra.
20 Vcházím dovnitř cesta spravedlnosti„Uprostřed cest spravedlnosti;
21 Abych způsobil, že ti, kdo mě milují, zdědili podstatu, a abych naplnil jejich poklady.
22 Jehova mě vlastnil na začátku své cesty, před svými dávnými pracemi.
23 Byl jsem nastaven od věků, od začátku, než byla Země.
24 Když nebyly žádné hloubky, Byl jsem vyveden„Když nebyly žádné fontány oplývající vodou.
25 Než byly hory osídleny, před kopci byl jsem vyveden;
26 Zatímco dosud nestvořil zemi ani pole, ani počátek prachu světa.
27 Když založil nebesa, byl jsem tam: Když položil kruh na tvář hlubin,
28 Když zpevnil nebe nahoře, když prameny hlubin zesílily,
29 Když dal moři jeho hranici, aby vody nepřestoupily jeho přikázání, když vyznačil základy země;
30 Pak jsem byl u něj jako mistr dělník; A denně jsem byl jeho radostí, vždy jsem se před ním radoval,
31 Radujte se ze své obyvatelné země; A moje radost byla se syny lidí.
32 Nyní tedy, moji synové, mě poslouchejte; Blahoslavení jsou ti, kteří udržují mé cesty.
33 Poslouchejte pokyny a buďte moudří, A neodmítni to.
34 Blaze muži, který mě slyší, denně sleduje mé brány a čeká na sloupky mých dveří.
35 Neboť každý, kdo mě najde, najde život, a získá si přízeň Jehovy.
36 Ale ten, kdo proti mně hřeší, ničí svou vlastní duši: Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

Kontextové použití „log“ v Janovi a 1. Janovi

Slovo loga je v Novém zákoně použit 326krát. Průzkum běžného používání loga je v souladu s významem zprávy, uvažování nebo plánu. loga je v Janovi použito více než třicetkrát mimo Janův prolog. Toto použití naznačuje, čemu bychom měli rozumět loga být.

Jan 2:22 (ESV), věřili Písmu a logům, která Ježíš řekl

22 Když byl proto vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to řekl a věřili Písmu a slovu (logos), které Ježíš řekl.

Jan 5:38 (ESV), a vy nemáte jeho loga ve vás, protože nevěříte v toho, kterého poslal

38 a nemáš v sobě jeho slovo (logos), protože nevěříš tomu, kterého poslal

Jan 10: 34-36 (ESV), Pokud je nazýval bohy, ke kterým přišla Boží loga

34 Ježíš jim odpověděl: "Není psáno ve vašem Zákoně: 'Řekl jsem, že jste bohové'? 35 Pokud je nazýval bohy, ke kterým přišlo Boží slovo (loga)- a Písmo nelze porušit - 36 říkáš o něm, kterého Otec zasvětil a poslal na svět: „Rouháš se“, protože jsem řekl: „Jsem Boží Syn“?

Jan 12:38 (ESV), Slovo (logos) pronesené prorokem Izajášem

38 takže slovo (logos) vyslovené prorokem Izajášem by mohlo být splněno: "Pane, kdo uvěřil tomu, co od nás slyšel, a komu se zjevila ruka Páně?"

Jan 14: 23-24 (ESV), Slovo (logos), které slyšíte, není moje, ale Otcovo

23 Ježíš mu odpověděl:Pokud mě někdo miluje, dodrží mé slovo (loga) a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a uděláme si s ním domov. 24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova (loga). A slovo (logos), které slyšíte, není moje, ale Otcovo, který mě poslal.

Jan 17: 14-19 (ESV), dal jsem jim vaše loga a svět je nenáviděl

14 Dal jsem jim vaše slovo (loga) a svět je nenáviděl, protože nejsou ze světa, stejně jako já nejsem ze světa. 15 Nežádám, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil před zlým. 16 Nejsou ze světa, stejně jako já nejsem ze světa. 17 Posvěť je v pravdě; vaše slovo (loga) je pravda. 18 Jak jste mě poslali do světa, tak jsem je poslal do světa i já. 19 A kvůli nim se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.

1 Jan 1:1-2 (ESV), Slovo (loga) života – věčného života, který byl u Otce.

1 To, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, na co jsme hleděli a čeho jsme se dotýkali rukama, týkající se slova (loga) života- 2 život byl zjeven a my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven-

Kontextové použití „log“ v Lukášových Skutcích

Lukáš 1: 1-4 (ESV), abyste měli jistotu ohledně log, která vás naučili

1 Protože se mnozí zavázali sestavit popis věcí, které se mezi námi dosáhly, 2 stejně jako nám je doručili ti, kteří byli od počátku očitými svědky a ministry slova (loga), 3 Mně se také zdálo dobré, protože jsem nějakou dobu pozorně sledoval všechny věci, abych pro vás sepsal spořádaný účet, nejvznešenější Theophilus, 4 abyste měli jistotu ohledně věcí (log), které vás naučili

Lukáš 5: 1 (ESV), Dav na něj tlačil, aby slyšel Boží loga

1 Při jedné příležitosti, zatímco dav na něj tlačil, aby slyšel Boží slovo (loga), stál u Genezaretského jezera

Lukáš 24: 44-47 (ESV), Vše, co je o mně napsáno v Mojžíšově a Prorokově zákoně, musí být splněno

44 Potom jim řekl: „To jsou moje slova (loga) že jsem s tebou mluvil, když jsem byl ještě s tebou, že musí být splněno vše, co je o mně napsáno v Mojžíšově a Prorokově zákoně a v Žalmech. " 45 Potom jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmu, 46 a řekl jim: "Je tedy psáno, že Kristus by měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých47 a že pokání za odpuštění hříchů by mělo být vyhlášeno v jeho jménu všem národům, počínaje z Jeruzaléma.

Skutky 4: 29–31 (ESV), Udělte svým služebníkům, aby i nadále mluvili o vašich logech se vší odvahou

29 A nyní, Pane, podívej se na jejich hrozby a uděl svým služebníkům, aby i nadále mluvili tvé slovo (loga) se vší odvahou, 30 zatímco natáhneš ruku k uzdravení a ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše se budou dít znamení a zázraky. “ 31 A když se modlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a dál směle říkali Boží slovo (logos).

Skutky 10:34-44 (ESV), Slovo – kázání dobré zprávy o pokoji skrze Ježíše Krista

34 Peter tedy otevřel ústa a řekl: „Skutečně chápu, že Bůh nejeví žádnou straničnost, 35 ale v každém národě je pro něj přijatelný každý, kdo se ho bojí a dělá to, co je správné. 36 Co se týče slovo (loga) který poslal do Izraele, kázání dobré zprávy o míru prostřednictvím Ježíše Krista (je Pánem všeho), 37 sami víte, co se stalo v celé Judeji, počínaje Galileí po křtu, který Jan prohlásil: 38 jak Bůh pomazal Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Dělal dobro a uzdravoval všechny, kteří byli utlačováni ďáblem, protože Bůh byl s ním. 39 A jsme svědky všeho, co udělal, jak v zemi Židů, tak v Jeruzalémě. Popravili ho oběšením na stromě, 40 ale Bůh ho třetího dne vzkřísil a učinil, aby se ukázal, 41 ne všem lidem, ale nám, kteří byli Bohem vyvoleni jako svědkové, kteří jsme s ním jedli a pili poté, co vstal z mrtvých. 42 A přikázal nám, abychom kázali lidem a dosvědčovali, že on je ten, kterého Bůh určil jako soudce živých a mrtvých. 43 Všichni proroci mu vydávají svědectví, že každý, kdo v něj věří, dostává odpuštění hříchů skrze jeho jméno." 44 Zatímco Peter stále říkal tyto věci, Duch svatý padl na všechny, kteří slyšeli slovo (loga).

Skutky 13: 26-33 (ESV), Nám byla zaslána zpráva (loga) této spásy

26 "Bratři, synové Abrahámovy rodiny a ti z vás, kteří se bojí Boha, k nám byli posláni." poselství (loga) této spásy. 27 Pro ty, kteří žijí v Jeruzalémě, a jejich vládce, protože ho nepoznali ani nerozumět výrokům proroků, které se čtou každou sobotu, je naplnilo tím, že ho odsoudili. 28 A přestože v něm neshledali žádnou vinu hodnou smrti, požádali Piláta, aby ho popravil. 29 A když provedli vše, co bylo o něm napsáno, sundali ho ze stromu a uložili do hrobu. 30 Bůh ho však vzkřísil z mrtvých, 31 a po mnoho dní se zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, kteří jsou nyní jeho svědky lidu. 32 A přinášíme vám dobrou zprávu, že to, co Bůh slíbil otcům, 33 to nám jejich dětem splnil vzkříšením Ježíše"Jak je také napsáno ve druhém žalmu:" Ty jsi můj Syn, dnes jsem tě zplodil. "  

Skutky 18: 5 (ESV), Pavel byl zaměstnán slovem (logos), což svědčí o tom, že Kristus byl Ježíš

5 Když Silas a Timothy dorazili z Makedonie, Paul byl zaměstnán slovo (logos), svědčící Židům, že Kristus byl Ježíš.

Podle Pavla se Boží logos (boží plán) soustředí na evangelium Ježíše, Pomazaného

Ježíš je naplněním Boha loga (mluvená moudrost) a je centrem Božího plánu a záměru s lidstvem-smířit všechny věci se sebou prostřednictvím Krista. Rozmanitá moudrost Boží je věčný Boží záměr uskutečněný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1 Korintským 1: 18-25 (ESV), Loga kříže-Kristus je Boží moc a Boží moudrost

18 Pro slovo (loga) kříže je pošetilost pro ty, kdo hynou, ale pro nás, kdo jsme spaseni, je to Boží moc. 19 Je totiž psáno: „Zničím moudrost moudrých a rozlišování rozumných zmaří.“ 20 Kde je ten, kdo je moudrý? Kde je písař? Kde je diskutér tohoto věku? Cožpak Bůh neprohloupil moudrost světa? 21 Protože protože v Boží moudrosti svět neznal Boha skrze moudrost, potěšilo to Boha pošetilostí toho, co kážeme, abychom zachránili ty, kteří věří. 22 Židé totiž vyžadují znamení a Řekové hledají moudrost, 23 ale kážeme ukřižovaného Krista„kámen úrazu Židů a bláznovství pohanů, 24 ale těm, kterým se říká, Židům i Řekům, Kristus Boží moc a Boží moudrost. 25 Neboť Boží pošetilost je moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé.

Galatským 4: 4-5 (ESV), Bůh vyslal svého Syna, aby ho vykoupil-abychom mohli přijmout adopci za syny

"Ale když přišla plnost času, Bůh poslal svého Syna, narozený ženy, narozený pod zákonem, vykoupit ti, kteří byli pod zákonem, abychom mohli přijmout adopci za syny. "

Efezanům 1: 3-5 (ESV), předurčil nás k přijetí podle účelu jeho vůle

„Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám v Kristu požehnal každým duchovním požehnáním na nebeských místech, i když vybral si nás v něm před založením světa, abychom před ním byli svatí a bez úhony. Zamilovaný předurčil nás k adopci pro sebe jako synové skrze Ježíše Krista, podle účelu jeho vůle. "

Efezanům 1: 7-13 (ESV), Slovo (loga) pravdy evangelium vaší spásy

7 V něm máme vykoupení jeho krví, odpuštění našich provinění, podle bohatství jeho milosti, 8 kterou na nás ve všech věnoval moudrost a vhled 9 oznámil nám tajemství jeho vůle, podle svého záměru, který stanovil v Kristu 10 jako plán plnosti času, sjednotit všechny věci v něm, věci v nebi a věci na zemi. 11 V něm jsme získali dědictví, byl předurčen podle účelu toho, kdo vše činí podle rady své vůle, 12 abychom my, kteří jsme jako první doufali v Krista, byli chválou jeho slávy. 13 V něm také, když jste slyšeli slovo (loga) pravdy, evangelium vaší spásya věřili v něj, byli zpečetěni slíbeným Duchem svatým

Efezským 3:9-11 (ESV), Plán – rozmanitá Boží moudrost – věčný záměr, který uskutečnil v Kristu Ježíši

"Aby se všem ukázalo, co je." plán tajemství skrytý věky v Bohu, který stvořil všechny věci, takže prostřednictvím církve mnohonásobná Boží moudrost nyní mohou být oznámeni vládcům a autoritám na nebeských místech. Toto bylo podle věčného účelu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. "

Kolosanům 3:16 (ESV), Let loga Kristova ve vás bohatě přebývají, navzájem se učí a napomínají ve vší moudrosti

16 Nechejte Kristovo slovo (loga) ve vás bohatě přebývat, navzájem se učit a napomínat ve vší moudrostise zpěvem žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní s vděčností ve svých srdcích Bohu

1 Tesaloničanům 5: 9-10 (ESV), Bůh je určen k získání spásy prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista

"Pro Bůh nás neurčil pro hněv, ale pro záchranu prostřednictvím našeho Pána Ježíše Kristus"který za nás zemřel, abychom, ať jsme vzhůru nebo spali, žili s ním."

2 Timothy 1: 8-10 (ESV), Jeho vlastní účel a milost, které nám dal v Kristu Ježíši, než začaly věky

"Bůh, který nás zachránil a povolal ke svatému povolání, ne kvůli našim skutkům, ale." kvůli jeho vlastnímu účelu a milosti, který nám dal v Kristu Ježíši, než začaly věky, a což se nyní projevilo zjevením našeho Spasitele Krista Ježíše. “

Titus 1: 2-3 (ESV), naděje na věčný život-slíbená před začátkem věků-v pravý čas, který se projevil v jeho slově

 2 v naději na věčný život, který Bůh, který nikdy nelže, slíbil před začátkem věků 3 a ve správný čas se projevil v jeho slově kázáním, kterým jsem byl pověřen příkazem Boha, našeho Spasitele;

loga ve Zjevení

Zjevení 1:1-3 (ESV), Svědek Božího slova (logos) a svědectví Ježíše Krista

1 Projekt zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh ukázat svým služebníkům věci, které se brzy musí stát. Dal to najevo tím, že poslal svého anděla ke svému sluhovi Johnovi, 2 kteří vydávali svědectví o Božím slově (logos) a o svědectví Ježíše Krista, dokonce ke všemu, co viděl. 3 Blahoslavený, kdo čte nahlas slova (loga) tohoto proroctvía blahoslavení, kdo slyší a zachovávají, co je v něm napsáno, neboť čas je blízko.

Zjevení 1: 9 (ESV), Kvůli Božímu slovu (loga) a Ježíšovu svědectví

9 Já, John, váš bratr a partner v soužení a království a trpělivá vytrvalost, kteří jsou v Ježíši, jsem byl na ostrově zvaném Patmos kvůli Božímu slovu (logos) a Ježíšovu svědectví.

Zjevení 17:17 (ESV), Aby splnil svůj záměr - dokud nebudou naplněna Boží slova (loga)

17 neboť Bůh to vložil do jejich srdcí jeho účel tím, že jsou jedné mysli a předávají svou královskou moc šelmě, dokud se nesplní slova (loga) Boží.

Zjevení 19: 9–16 (ESV), Ježíšovým svědectvím je duch proroctví-jméno, kterým se nazývá, je Boží slovo

9 Anděl mi řekl: „Napiš toto: Blahoslavení ti, kteří jsou pozváni na Beránkovu svatební hostinu. ” A řekl mi: "Toto jsou pravdivá Boží slova (loga). " 10 Potom jsem padl k jeho nohám, abych ho uctíval, ale on mi řekl: „To nesmíš! Jsem spoluslužebníkem vás a vašich bratrů, kteří se držíte Ježíšova svědectví. Uctívat Boha." Neboť Ježíšovým svědectvím je duch proroctví. 11 Pak jsem viděl otevřené nebe a hle, bílý kůň! Ten, kdo na něm sedí, se nazývá Věrný a Pravdivý a ve spravedlnosti soudí a vede válku. 12 Jeho oči jsou jako plamen ohně a na hlavě mnoho diadémů a má napsané jméno, které nikdo nezná, jen on sám. 13 Je oblečen v rouchu namočeném v krvi, a jméno, kterým se nazývá, je Boží slovo (logos). 14 A nebeské armády, oblečené do jemného prádla, bílého a čistého, ho následovaly na bílých koních. 15 Z jeho úst vychází ostrý meč, kterým lze srazit národy, a on jim bude vládnout železnou tyčí. Šlápne po lisu zuřivosti hněvu Boha Všemohoucího. 16 Na rouchu a na stehně má napsané jméno Král králů a Pán pánů.

  • V tomto kontextu, který je proroctvím, je Ježíš nazýván Božím slovem (logem) kvůli skutečnosti, že „Ježíšovo svědectví je duch proroctví“. (Zj 19:10)

Jan 1:1-4, 14 – Co říká Řek?

Anglické překlady se obvykle překládají zkresleným způsobem na podporu trinitární teologie. Abychom získali jasnější představu o tom, co vlastně Řek říká, je níže uveden řecký text pro Jana 1: 1-4, 14 a za ním literární a interpretační překlady z řečtiny. 

Jan 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ὐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόαανονονος

Doslovné a interpretační překlady

Doslovný i výkladový překlad pro Jana 1:1-3, 14 jsou uvedeny níže. Doslovný překlad je založen na úplné meziřádkové tabulce, která je k dispozici zde: Jan 1:1-4, 14 Meziřádkový 

Jan 1: 1–4, 14, doslovný překlad

1 Na počátku bylo Slovo

a Slovo bylo k Bohu,

a Bůh byl Slovo.

2 To bylo na počátku k Bohu.

3 Tím vším to bylo způsobeno

a kromě toho to nebylo způsobeno.

Co je způsobeno 4 v tom byl život,

a život byl světlem lidí

14 A Slovo – tělo – to bylo způsobeno

a přebýval v nás,

a viděli jsme slávu

dokonce slávy jako jedinečné od otce,

plný milosti a pravdy.

Jan 1: 1-4, 14 Interpretační překlad

1 Původně byl plán,

a plán se týkal Boha,

a božská věc byl plán.

2 Plán se nejprve týkal Boha.

3  Všechny věci v plánu byly vytvořeny,

a kromě plánu se nic neudělalo.

Co se vyrábí 4 v plánu byl život,

a život byl světlem lidí ...

14 A plán se stal tělem,

a přebýval mezi námi,

a spatřili jsme slávu,

sláva jako unikát od otce,

plný milosti a pravdy.

Klíčové poznámky a postřehy v Prologu k Johnovi

"Slovo"

Definice loga bylo poskytnuto z různých lexikonů v horní části této stránky. loga znamená něco řečeného včetně odůvodnění. „Spoken-wisdom“ je zkrácený způsob popisu širokého významu slova. To znamená, že Logos se týká toho, co si Bůh myslí, stejně jako toho, co Bůh říká. To zahrnuje moudrost, uvažování, záměry, logiku, plán a záměr Boha, které byly vždy ve vědomí Boha. „Plán“ nejlépe zapadá do kontextu Janova prologu.

„Slovo bylo k Bohu“

Řecké slovo profesionálové je předložka, kterou doslovně znamená směrem k. To sděluje představu, že loga byl v pohledu na Boha (v Božím vědomí) a stál tváří v tvář Bohu (vpředu a uprostřed v Božích myšlenkách). Směrem také označuje „týkající se“ nebo „podle“. Toto je loga je aspektem Boha, který se týká Božích záměrů/moudrosti. Pokud by autor zamýšlel popsat osobu s Bohem, použil by toto slovo meta spíše než profesionálové. 

„Bůh byl Slovo"

Myšlenky Boha jsou myšlenky Boha. Aspekty Boha jsou Bůh. Slovo je božská věc (ne Osoba). V podobném smyslu je Duch (dech) Boží Bůh (který je Jeho řídícím vlivem). 

"Tím vším to bylo způsobeno-k-být a kromě toho to bylo-způsobeno-být ani jeden."

Všechny věci vznikají skrze Boha loga (plán). Patří sem zvířata a první člověk Adam. Kromě Božích záměrů nic nevznikne. Všechno bylo stvořeno Božím uvažováním a záměry.

"To, co v něm mělo být, bylo a život byl světlem lidí" 

Většina anglických překladů má chybnou větnou strukturu, která zahrnuje slova ve verši 3, která by ve skutečnosti měla být součástí verše 4. Spíše verš 3 by měl končit slovy „nebyl vyroben jeden“ a verš 4 by měl obsahovat „Co je vyrobeno“. Populární anglické překlady navazují na pozdější byzantskou interpunkci a ne na dřívější alexandrijskou interpunkci, která je uvedena v kritickém řeckém textu (NA-28). Příkladem anglického překladu, který používá alexandrijskou interpunkci nejranějších řeckých rukopisů, je Komplexní nový zákon (KOM).

Poslední dvě slova ve verši 3 (ὃ γέγονεν) by ve skutečnosti měla být součástí verše 4. Předpojatí překladatelé používají pozdější byzantskou interpunkci k zakrytí skutečnosti, že život, že „světlo lidí“ je produktem loga a není loga sám. Verš 4 správně čte „Co je v něm způsobeno (vyrobeno) (loga) byl život a tento život byl světlem lidí. “ V podobném smyslu, že všechny věci vznikly prostřednictvím loga (plán), „život, který byl světlem lidí“ (Ježíš) také vznikl prostřednictvím loga Boží.

"A to Slovo - tělo - to bylo způsobeno"

Z Jana 1: 3 víme, že všechny věci se staly tělem skrze loga a kromě loga (plán) Boha, nic nevznikne (bylo způsobeno). Řecký ginomai (γίνομαι), který znamená „způsobený“ je stejné řecké slovo pro způsobený v Janovi 1:3-4: „To vše bylo stvořeno a kromě toho nebylo stvořeno. .“ Ježíš je produktem loga (plán), stejně jako všechno ostatní, co vzniklo. Všechny věci, včetně Krista, byly způsobeny (vytvořeny) skrze loga boha. 

Projekt loga stát se tělem znamená, že Bůh promlouvá k existenci Ježíše podle jeho Slova. Protože Ježíš stojí v popředí Božího plánu přinést světu Spásu, je Ježíš úzce spojen s Boží moudrostí a může být nazýván loga Božího (Zj 19:13). To je v tom smyslu, že Ježíšovým svědectvím je duch proroctví (Zj 19:10). Boží hlavní plán na záchranu lidstva se točí kolem jeho Mesiáše (pomazaného). Chápeme, že Boží úmysly a záměry se uskutečňují v Kristu Ježíši. Ačkoli Ježíš od počátku neexistoval jako osobní bytost, Boží plán na záchranu světa skrze něj existoval od začátku. Mnohonásobná Boží moudrost, plán tajemství skrytý na věky v Bohu, je věčný účel uskutečněný v Kristu Ježíši (Ef 3: 9–11)

Význam profesionálové v Janovi 1: 1 - „a Slovo bylo u (pros) Boha“

Řecké slovo, které se v Janovi 1: 1b často překládá jako „s“, je profesionálové (πρὸς). Klady doslova znamená „směrem“. Doslovnější překlad Jana 1: 1b je „Slovo bylo k Bohu“. 

Diagram ukazuje řecké předložky včetně Klady "k." Jak můžete vidět z diagramu, lze také chápat tak, že znamená „tváří v tvář“ (něco, co směřuje k něčemu jinému, tomu čelí). Říci, že logos (mluvená moudrost) stála tváří v tvář Bohu, znamená říci, že to bylo z pohledu Boha. To znamená, že lze chápat, že myšlenky na Boha byly v popředí Božího vědomí (v tomto smyslu byly s Bohem). 

„Směrem k Bohu“ může také znamenat „podle Boha“ nebo „vztahující se k Bohu“ jako popis aspektu Boha týkajícího se Boží moudrosti, záměrů, plánu, účelu, uvažování, logiky atd.

Překlady profesionálové jako „s“ dává zaujatost, aby si čtenář představil osobu jako osobu s jinou osobou. Klady může znamenat „s“ v tom smyslu, že myšlenky osob jsou s nimi, ale ne osoby s jinou osobou. Další řecké slovo meta (μετὰ) znamená „s“ ve smyslu, že osoba je s jinou osobou, například 1 Jan 1: 3, „… naše společenství je ve skutečnosti s (meta) Otcem a (meta) jeho Synem Ježíšem Kristem“. Pokud to John pochopil loga být osobou s Bohem, použil by to slovo fotbalová branka.

Objasnění Jana 1: 1-3 s 1 Jan 1: 1-3

Prolog k 1. Janovi, napsaný stejným autorem, poskytuje několik zajímavých vodítek k objasnění Janova prologu. Zde zkoumáme řečtinu a poskytujeme doslovný a interpretační překlad z 1. Jana 1: 1-3, po kterém následují klíčová pozorování.

1. Jana 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμεη σηλ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ . ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ἰώμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Doslovný překlad a interpretační překlady

Níže jsou uvedeny doslovné i interpretační překlady 1. Jana 1:1-3. Doslovný překlad je založen na kompletní meziřádkové tabulce, která je k dispozici zde: 1 Jan 1:1-3 Meziřádková

1 Jan 1: 1-3, doslovný překlad

1 Co bylo z prvního,

co jsme slyšeli,

co jsme viděli,

že vzhledem k nám,

co jsme pozorovali,

těch našich rukou, kterých jsme se dotkli,

týkající se slovo života

2 A projevil se život,

a viděli jsme,

a dosvědčili jsme,

a prohlašujeme vám,

věčný život,

který byl směrem k Otci,

a projevilo se nám to.

3 Co jsme viděli,

a co deklarujeme,

a vám, abyste také,

účast, kterou byste mohli mít s nás,

a účast s otec,

a s jeho syn,

Ježíše pomazaného.

1 Jan 1: 1-3 Interpretační překlad

1 To, co bylo od začátku,

co jsme slyšeli,

co jsme viděli,

to, co bylo před našimi očima,

co jsme pozorovali,

orgány, se kterými jsme se setkali,

týkající se plán života

2 A projevil se život,

a viděli jsme,

a dosvědčili jsme,

a prohlašujeme vám,

věčný život,

což bylo vzhledem k Otci,

a projevilo se nám to.

3 Co jsme viděli,

a co deklarujeme,

i vám, abyste

 mohla mít účast s nás,

a účast s otec,

a s jeho syn,

Ježíši Mesiáši.

Postřehy z 1. Jana 1: 1-3

Toto jsou klíčová pozorování s ohledem na prolog 1 Jana, která mají pomoci objasnit důsledky prologu Jana.

„Slovo života“

Ve verši 1 je řecké slovo loga („The loga života"). The loga (mluvená moudrost, uvažování, plán, účel, záměry, myšlenky atd.) Boha je spojeno se životem (Bůh nám od začátku zamýšlel účastnit se spásy). 

„Život se projevil“

To na začátku veršů 2 je paralelou s Janem 1: 4 „Co se stalo, tím byl život a život byl světlem lidí“. To znamená, že život (který je Ježíš) je produktem loga, přičemž samotné logo je Boží moudrost, rozum, záměry a myšlenky, které se týkají Boha. 

„Věčný život, který směřoval k Otci a byl nám zjeven“

Loga jsou také profesionálové Otec v Janovi 1: 1. Protože věčný život není člověk, ale spíše koncept, můžeme vidět v podobném smyslu loga je koncept, který se týká myšlenek Boha, které byly přímo v uvědomění Boha (tváří v tvář Bohu, ale skryté před námi). Věčný život je synonymem pro loga (mluvený důvod), protože je součástí Božího plánu od začátku, protože byl profesionálové (vzhledem) k Otci od začátku. 

„S otcem a jeho synem“

Tři výskyty „s“ ve verši 3 jsou z řeckého slova meta (Není profesionálové). Když je člověku popsáno, že je s jiným, je vhodnější použít meta spíše než profesionálové. To je důvod, proč meta se v Janovi 1: 1 nepoužívá, protože logos (mluvená moudrost) není dříve existující osobou. 

Loga v odkazu na Boha a stvoření

Projekt loga je aspekt Boha týkající se Božích záměrů (Moudrost). Všechny věci vznikají skrze Boha loga (mluvená moudrost). Tak vzniklo původní stvoření (první Adam) a takto byl stvořen Ježíš Kristus (poslední Adam). 

závěr

Moderní anglické překlady jsou přeloženy s trojiční zaujatostí, aby se předpokládalo, že loga je pre-inkarnovaný Kristus spíše než aspekt Boha týkající se jeho moudrosti a záměrů. Uvádějí čtenáře v omyl a zároveň zatemňují co loga ve skutečnosti znamená ve vztahu k věčné Boží moudrosti. Ježíš je ve skutečnosti produktem loga (Mluvená moudrost) Boha, stejně jako všechno ostatní, co bylo vytvořeno prostřednictvím Božích záměrů. The loga tělem se stává Bůh, který mluví o tom, že Ježíš existoval podle své moudrosti. Ježíš je v popředí Božího plánu přinést Spásu světu. Boží hlavní plán na záchranu lidstva se točí kolem jeho Mesiáše (pomazaného). Chápeme, že Boží úmysly a záměry se uskutečňují v Kristu Ježíši. Mnohonásobná Boží moudrost, plán tajemství skrytý na věky v Bohu, je věčný účel uskutečněný v Kristu Ježíši (Ef 3: 9-11)

TD Jakes popis souboru loga (dostane to)