Věrohodnost Matouše Část 2: Rozpory Matouše
Věrohodnost Matouše Část 2: Rozpory Matouše

Věrohodnost Matouše Část 2: Rozpory Matouše

Matoušovy rozpory

                 Níže jsou uvedeny příklady rozporů Matouše proti jiným účtům evangelia. Lze identifikovat mnoho dalších nesrovnalostí, ale tento seznam je pozměněn tak, aby zahrnoval nejvýraznější nesrovnalosti. Po rozporech jsou shrnuty i další problematické pasáže.

Rozpor č. 1

Dva různé rodokmeny včetně otce Josefa a syna Davidova:

  • V Matoušovi je Joseph synem Jákobovým a je potomkem Davidova syna Šalamouna (Mt 1: 6-16)
  • V Lukášovi je Joseph synem Heliho a je potomkem Davidova syna Nathana (Lukáš 2: 21–40)

Matouš 1: 1-16 (ESV)

 6 a Jesse, otec krále Davida.  David byl otcem Šalamouna manželkou Uriah, 7 Šalomoun, otec Rechabeámův, Rechabeám, otec Abijášův, a Abiáš, otec Asafův, 8 Asaf, otec Jozafatův, a Jehošafat, otec Joramův, a Joram, otec Uziášův, 9 Uziáš, otec Jotamův, Jotam, otec Achazův, a Achaz, otec Ezechiášův, 10 Ezechiáš, otec Manassesův, a Manasses, otec Amosův, a Amos, otec Josijášův, 11 a Josijáš, otec Jechoniáše a jeho bratrů, v době deportace do Babylonu.
12 A po deportaci do Babylonu: Jechoniáš zplodil Shealtiela a Shealtiel otce Zerubbabelova, 13 a Zerubbabel otec Abiudův, Abiud otec Eliakim a Eliakim otec Azor, 14 Azor, otec Sádokův, a Sádok, otec Achimův, a Achim, otec Eliudův, 15 a Eliud, otec Eleazarův, a Eleazar, otec Matthanův, a Matthan, otec Jacobův, 16 a Jacob, otec Josefa manžel Marie, z níž se narodil Ježíš, který se nazývá Kristus.

 

 

Lukáš 2: 23-40 (ESV)

23 Když Ježíš začal svou službu, bylo mu asi třicet let a byl synem (jak se předpokládalo) Josefa, syn Heliho, 24 syn Matthata, syna Léviho, syna Melchiho, syna Jannaie, syna Josefa, 25 syn Mattathiase, syna Amose, syna Nahuma, syna Esliho, syna Naggai, 26 syn Maatha, syna Mattathiase, syna Semeina, syna Josecha, syna Jody, 27 syn Joanan, syn Rhesa, syn Zerubbabel, syn Shealtiel, syn Neri, 28 syn Melchiho, syna Addiho, syna Cosama, syna Elmadama, syna Era, 29 syn Joshuy, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matthata, syna Leviho, 30 syn Simeona, syna Judova, syna Josefa, syna Jonama, syna Eliakima, 31 syn Melea, syn Menna, syn Mattathasyn Nátana, syna Davidova,

Rozpor č. 2

Zdědil by Ježíš Davidův trůn?

(a) Ano. Tak řekl anděl (Lukáš 1:32).

(b) Ne, protože je potomkem Jehoiakima (viz Matouš 1:11, 1. Paralipomenon 3:16). A Jehoiakim Bůh zaklel, takže žádný z jeho potomků nemohl usednout na Davidův trůn (Jeremjáš 36:30).

Lukáš 1:32 (ESV)

32 Bude velký a bude se mu říkat Syn Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida,

 

 

Matouš 1:11 (ESV)

11 a Josijáš, otec Jechoniáše a jeho bratrů, v době deportace do Babylonu.

 

 

1 Chronicles 3: 1 (ESV) 

Potomci Joakimovi: Jeconiah, jeho syn, Zedekiah, jeho syn;

   

Jeremiáš 36:30 (ESV)

30 Proto toto praví Hospodin o judském králi Jehojakimovi: Nebude mít nikoho, kdo by seděl na Davidově trůnu, a jeho mrtvé tělo bude ve dne vyvrženo do tepla a v noci do mrazu.

Rozpor č. 3

Byl v Jeruzalémě ohrožen život malého Ježíška?

a) Ano, Josef s ním uprchl do Egypta a zůstal tam, dokud Herodes nezemřel (Matouš 2: 13-23).

(b) Rodina nikam neutekla. Pokojně představili dítě v jeruzalémském chrámu podle židovských zvyků a vrátili se do Galileje (Lukáš 2: 21-40).

Matouš 2: 13-23 (ESV)

13 Když pak odešli [mudrci], hle, anděl Páně se zjevil Josephovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes se chystá dítě hledat, zničit ho. “ 14 Vstal, vzal v noci dítě a jeho matku a odešel do Egypta 15 a zůstal tam až do Herodesovy smrti. To mělo splnit to, co Pán řekl prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“
16 Potom Herodes, když viděl, že byl podveden mudrci, začal zuřit a poslal a zabil všechny děti mužského pohlaví v Betlémě a v celém tom regionu, kterým byly dva roky nebo méně, podle doby, kterou měl zjištěno od mudrců. 17 Pak se splnilo, co řekl prorok Jeremiáš:
18 "V Rámě byl slyšet hlas, pláč a hlasitý nářek. Rachel plakala nad svými dětmi;" odmítla se utěšit, protože už nejsou. “ 19 Když však Herodes zemřel, hle, anděl Páně se zjevil ve snu Josefovi v Egyptě, 20 řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo hledali život dítěte, jsou mrtví.“ 21 Vstal, vzal dítě a jeho matku a odešel do izraelské země. 22 Když ale uslyšel, že Archelaus vládne nad Judejou místo jeho otce Herodese, bál se tam jít a když ho ve snu varovali, stáhl se do galilejské oblasti. 23 A odešel žít ve městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co bylo řečeno proroky, že bude nazýván Nazaretský.

 

 

Lukáš 2: 21-40 (ESV)

21 A na konci osmi dnů, když byl obřezán, mu říkali Ježíš, jméno, které mu dal anděl, než byl počat v děloze. 22 A když nadešel čas jejich očištění podle Mojžíšova zákona, přivedli ho do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu 23 (jak je psáno v Pánově zákoně: „Každý muž, který poprvé otevře lůno, bude nazýván svatým pro Pána“) 24 a přinést oběť podle toho, co je řečeno v Pánově zákoně, „pár hrdliček nebo dva mladí holubi“. 25 V Jeruzalémě byl muž, který se jmenoval Simeon, a ten muž byl spravedlivý a zbožný, čekal na útěchu Izraele a Duch svatý byl na něm. 26 A Duchem svatým mu bylo zjeveno, že neuvidí smrt, dokud neuvidí Pána Pána. 27 A přišel v Duchu do chrámu, a když rodiče přivedli dítě Ježíše, aby pro něj udělal podle zákona, 28 vzal ho do náruče a žehnal Bohu a řekl:
29 "Pane, teď necháváš svého služebníka v klidu odejít,"
podle tvého slova; 30 mé oči viděly tvou spásu 31 které jste připravili za přítomnosti všech národů, 32 světlo pro zjevení pohanům a pro slávu tvému ​​lidu, Izraeli. "
33 A jeho otec a jeho matka žasli nad tím, co se o něm říkalo. 34 A Simeon jim požehnal a řekl své matce Marii: „Hle, toto dítě je určeno k pádu a povstání mnoha v Izraeli a ke znamení, které je proti 35 (a meč pronikne i vaší vlastní duší), aby mohly být odhaleny myšlenky z mnoha srdcí. “
36 A byla tu prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z kmene Ašer. Byla pokročilá v letech, žila se svým manželem sedm let od doby, kdy byla panna, 37 a pak jako vdova, až jí bylo osmdesát čtyři. Neodcházela z chrámu a ve dne v noci uctívala půstem a modlitbou. 38 A právě v tu hodinu, kdy přišla, začala děkovat Bohu a mluvit o něm se všemi, kdo čekali na vykoupení Jeruzaléma.
39 A když vykonali vše podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého vlastního města Nazaretu. 40 A dítě rostlo a sílilo, plné moudrosti. A Boží přízeň byla na něm.

Rozpor č. 4

Myslel si Herodes, že Ježíš byl Jan Křtitel?

a) Ano (Matouš 14: 2; Marek 6:16).

(b) Ne (Lukáš 9: 9)

Matouš 14:2 (ESV)

2 a řekl svým služebníkům: „Toto je Jan Křtitel. Byl vzkříšen z mrtvých; proto v něm tyto zázračné síly působí. “

 

 

Marek 6:16 (ESV)

16 Když to ale Herodes uslyšel, řekl: „John, kterého jsem sťal, byl vzkříšen.“

 

 

Lukáš 9: 7-9 (ESV)

7 Tetrarcha Herodes nyní slyšel o všem, co se děje, a byl zmatený, protože někteří říkali, že John byl vzkříšen z mrtvých, 8 některými se zjevil Elijah a jinými, že vstal jeden z dávných proroků. 9 Herodes řekl: "Johne, sťal jsem hlavu, ale kdo je to, o kom slyším takové věci?" A snažil se ho vidět.

Rozpor č. 5

Chtěl Herodes zabít Jana Křtitele?

a) Ano (Matouš 14: 5).

(b) Ne. Byla to Herodias, manželka Heroda, která ho chtěla zabít. Herodes však věděl, že je spravedlivý, a chránil ho (Marek 6:20). 

Matouš 14:5 (ESV)

5 A přestože ho chtěl usmrtit, bál se lidu, protože ho považovali za proroka.

 

 

Marek 6:20 (ESV)

20 Herodes se Johna bál, protože věděl, že je to spravedlivý a svatý muž, a držel ho v bezpečí. Když ho slyšel, byl velmi zmatený, a přesto ho rád slyšel.

Rozpor č. 6

Když se Ježíš setkal s Jairem, byla Jairova dcera již mrtvá?

a) Ano. Matouš 9:18 ho cituje slovy: „Moje dcera právě zemřela“

(b) Ne. Marek 5:23 ho cituje slovy: „Moje malá dcera je na pokraji smrti“ 

Matouš 9:18 (ESV)

18 Zatímco jim to říkal, hle, vešel vládce, poklekl před ním a řekl: „Moje dcera právě zemřela, ale pojď, polož na ni ruku a ona bude žít.“

 

 

Marek 5:23 (ESV)

23 a úpěnlivě ho prosil a řekl: „Moje malá dcera je na pokraji smrti. Pojď a polož na ni ruce, aby se uzdravila a žila. “

Rozpor č. 7

Evangelia říkají, že Ježíš proklel fíkovník. Uschl strom najednou?

(a) Ano. (Matouš 21:19).

(b) Ne. Přes noc to uschlo (Marek 11:20). 

Matouš 21:19 (ESV)

19 A když viděl u cesty fíkovník, šel k němu a nenašel na něm nic, jen listy. A on na to: "Ať už od tebe nikdy nepřijde žádné ovoce!" A fíkovník najednou uschl.

 

 

Mark 11: 20-21 (ESV)

20 Když ráno procházeli kolem, viděli fíkovník uschlý ke kořenům. 21 A Peter si vzpomněl a řekl mu: „Rabbi, podívej! Fíkovník, který jsi proklel, uschl. “

 

 

Lukáš 9:3 (ESV)

3 A řekl jim: „Na cestu si nic neberte, žádný personál, ani tašku, ani chléb, ani peníze; a nemají dvě tuniky.

Rozpor č. 8

Kdo byl desátým Ježíšovým učedníkem v seznamu dvanácti?

a) Tadeáš (Matouš 10: 1–4; Marek 3: 13–19).

b) Jidáš, syn Jakubův, je odpovídajícím jménem v Lukášově evangeliu (Lukáš 6: 12–16).

Matouš 10: 1-4 (ESV)

1 Zavolal k sobě svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyhnal a uzdravil každou nemoc a každé trápení. 2 Jména dvanácti apoštolů jsou tato: za prvé, Simon, kterému se říká Peter, a Andrew, jeho bratr; Jakub, syn Zebedeův, a Jan, jeho bratr; 3 Filip a Bartoloměj; Výběrčí daní Thomas a Matthew; Jakub, syn Alfeův, a Taddaus; 4 Simon Zealot a Judas Iškariotský, kteří ho zradili.

 

 

Mark 3: 13-19 (ESV)

13 Vystoupil na horu, zavolal na sebe ty, které si přál, a oni k němu přišli. 14 A ustanovil dvanáct (které také pojmenoval apoštoly), aby byli s ním a on je mohl poslat kázat 15 a mít pravomoc vyhánět démony. 16 Jmenoval dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr); 17 Jakub, syn Zebedeův, a Jan, bratr Jakubův (jemuž dal jméno Boanerges, tedy Synové hromu); 18 Andrew, a Philip, a Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, son of Alphaeus, and Taddausa Simon Zealot, 19 a Jidáše Iškariotského, který ho zradil.

 

 

Lukáš 6: 12-16 (ESV)

12 V těchto dnech vyšel na horu modlit se a celou noc pokračoval v modlitbě k Bohu. 13 A když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které pojmenoval apoštoly: 14 Simon, kterému dal jméno Peter, a Andrew, jeho bratr, a James a John, a Philip a Bartholomew, 15 a Matouše a Tomáše a Jakuba, syna Alfaeova, a Šimona, kterému se říkalo fanatik, 16 a Jidáš, syn Jakubůva Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem.

Rozpor č. 9

Ježíš viděl muže sedícího na úřadě výběrčí daní a povolal ho za svého učedníka. Jak se jmenoval

a) Matouš (Matouš 9: 9).

b) Levi (Marek 2:14; Lukáš 5:27). 

Matouš 9:9 (ESV)

9 Když odtamtud Ježíš procházel, uviděl u daňové budky sedět muže jménem Matthew a řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on vstal a následoval ho.

 

 

Marek 2:14 (ESV)

14 A když šel kolem, uviděl Leviho, syna Alfaeova, jak sedí u daňové budky, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on vstal a následoval ho.

 

 

Lukáš 5: 27-28 (ESV)

27 Poté vyšel ven a uviděl výběrčí daní jménem Levi, jak sedí u daňové budky. A řekl mu: „Pojď za mnou.“ 28 A když opustil všechno, vstal a následoval ho.

Rozpor č. 10

Když Ježíš vstoupil do Kafarnaum, uzdravil otroka setníka. Přišel setník osobně, aby o to Ježíše požádal?

a) Ano (Matouš 8: 5).

(b) Ne. Poslal několik starších Židů a jeho přátel (Lukáš 7: 3, 6). 

Matouš 8: 5-7 (ESV)

5 Když vstoupil do Kafarnaum, přistoupil k němu setník a apeloval na něj: 6 "Pane, můj sluha leží ochrnutý doma a strašně trpí." 7 A on mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho."

 

 

Lukáš 7: 3-6 (ESV)

3 Když setník uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší a požádal ho, aby přišel uzdravit svého služebníka. 4 A když přišli k Ježíši, úpěnlivě ho prosili: „Je hoden, abys to udělal pro něj, 5 neboť miluje náš národ a je to on, kdo nám postavil naši synagógu. “ 6 A Ježíš šel s nimi. Když nebyl daleko od domu, poslal setník přátele a řekl mu: „Pane, nedělej si starosti, protože nejsem hoden, aby ses dostal pod mou střechu.

 

Rozpor č. 11

Jak Ježíš reagoval, když kráčel po vodě?

(a) Uctívali ho a říkali: „Skutečně jsi Boží Syn“ (Matouš 14:33).

b) „Byli naprosto ohromeni, protože nerozuměli chlebům, ale jejich srdce byla zatvrzelá“ (Marek 6: 51–52)

Matouš 14:33 (ESV)

33 A ti, kdo byli na lodi, ho uctívali a říkali: „Skutečně jsi Boží Syn.

 

 

Mark 6: 51-52 (ESV)

51 A nastoupil s nimi na loď a vítr ustal. A byli naprosto ohromeni, 52 neboť nerozuměli chlebům, ale jejich srdce byla zatvrzelá.

Rozpor č. 12

Na kolika zvířatech jel Ježíš do Jeruzaléma?

(a) Jeden - hříbě (Marek 11: 7; srov. Lukáš 19:35). A přivedli hříbě k Ježíši a hodili na ně roucha; a on si na to sedl “

(b) Dva - hříbě a osel (Matouš 21: 7). Přinesli osla a hříbě, oblékli si je a on na nich seděl. " 

Marek 11:7 (ESV)

7 A přivedli hříbě k Ježíši, hodili na něj své pláště a on na něj seděl.

 

 

Lukáš 19: 34-35 (ESV)

34 A oni řekli: "Pán to potřebuje." 35 A přinesli to Ježíšovi, hodili své pláště na oslátko a položili na něj Ježíše.

 

 

Matouš 21:7 (ESV)

7 Přinesli osla a hříbě, oblékli jim pláště a on se na ně posadil.

Rozpor č. 13

Když Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, vyčistil tentýž den chrám?

a) Ano (Matouš 21: 12).

(b) Ne. Vešel do chrámu a rozhlédl se, ale protože bylo velmi pozdě, nic neudělal. Místo toho odešel strávit noc do Betanie a druhý den ráno se vrátil očistit chrám (Marek 11:17). 

Matouš 21:12 (ESV)

12 A Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal všechny, kdo v chrámu prodávali a kupovali, a převrátil stoly směnárníků a místa těch, kteří prodávali holuby.

 

 

Marek 11:11 (ESV)

11 Vstoupil do Jeruzaléma a vešel do chrámu. A když se na všechno rozhlédl, protože už bylo pozdě, vyšel s dvanácti do Betanie.

Rozpor č. 14

Kolikrát se v evangeliích, která říkají, že se Ježíš modlil, aby se vyhnuli kříži, vzdálil od svých učedníků, aby se modlil?

a) Tři (Matouš 26: 36–46 a Marek 14: 32–42).

(kost. Už dvakrát nezbývá žádný otvor. (Lukáš 22: 39–46). 

Matouš 26: 36-46 (ESV)

36 Potom šel Ježíš s nimi na místo zvané Getsemane a řekl svým učedníkům: „Posaďte se, když tam půjdu a pomodlím se.“ 37 A vzal s sebou Petra a dva syny Zebedeovy, začal být smutný a ustaraný. 38 Potom jim řekl: „Moje duše je velmi smutná až do smrti; zůstaň tady a sleduj mě. " 39 Když šel o kousek dál, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je -li to možné, nechť ode mne tento pohár přejde; nicméně ne tak, jak já, ale jako ty. “ 40 A přišel k učedníkům a našel je spát. A řekl Petrovi: „Nemohl by ses se mnou hodinu dívat? 41 Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je opravdu ochotný, ale tělo je slabé. “ 42 Podruhé opět odešel a modlil se: „Otče, pokud to nemůže projít, pokud to nevypiji, stane se tvá vůle.“ 43 A znovu přišel a zjistil, že spí, protože jejich oči byly těžké. 44 Opustil je tedy znovu, odešel a potřetí se modlil a znovu řekl stejná slova. 45 Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Spěte a odpočiňte si později. Podívejte se, hodina se blíží a Syn člověka je vydán do rukou hříšníků. 46 Vstaň, jdeme; vidíš, můj zrádce je po ruce. “

 

 

Mark 14: 32-42 (ESV)

32 A šli na místo zvané Getsemane. A řekl svým učedníkům: „Posaďte se, zatímco se modlím.“ 33 Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal být velmi zoufalý a rozrušený. 34 A řekl jim: „Moje duše je velmi smutná až do smrti. Zůstaňte tady a sledujte. " 35 A šel trochu dál, spadl na zem a modlil se, aby, pokud to bude možné, hodina od něj uplynula. 36 A řekl: „Abba, otče, všechno je pro tebe možné. Sundej mi tenhle pohár. Přesto ne to, co chci já, ale co ty. " 37 Když přišel, našel je spát a řekl Petrovi: „Simone, spíš? Nemohli byste se dívat jednu hodinu? 38 Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je opravdu ochotný, ale tělo je slabé. “ 39 A znovu odešel, modlil se a říkal stejná slova. 40 A znovu přišel a zjistil, že spí, protože jejich oči byly velmi těžké a nevěděli, co mu odpovědět. 41 A potřetí přišel a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? To stačí; nadešla hodina. Syn člověka je vydán do rukou hříšníků. 42 Vstaň, jdeme; vidíš, můj zrádce je po ruce. “

 

 

Lukáš 22: 39-46 (ESV)

39 A vyšel a odešel, jak bylo jeho zvykem, na Olivovou horu, a učedníci ho následovali. 40 A když přišel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste nepřišli do pokušení. 41 A tak se od nich co by kamenem dohodil, poklekl a modlil se: 42 řka: „Otče, chceš -li, odeber mi tento pohár. Nicméně ne moje, ale tvá vůle se stane. “ 43 A zjevil se mu anděl z nebe, který ho posiloval. 44 A v agónii se modlil vážněji; a jeho pot se stal jako velké kapky krve padající na zem. 45 A když vstal z modlitby, přišel k učedníkům a našel je spící pro smutek, 46 a řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. “

Rozpor č. 15

Zemřel Ježíš dříve, než se roztrhla opona chrámu?

a) Ano (Matouš 27: 50–51; Marek 15: 37–38).

(b) Ne. Po roztržení opony pak Ježíš hlasitě křičel a řekl: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ A když to řekl, vydechl naposledy (Lukáš 23: 45–46). 

Matouš 27: 50-51 (ESV)

50 A Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a poddal se svému duchu. 51 A hle, chrámová opona byla roztržena na dvě části, shora dolů. A země se otřásla a skály se rozdělily.

 

 

Mark 15: 37-38 (ESV)

37 A Ježíš pronesl hlasitý výkřik a vydechl naposledy. 38 A chrámová opona byla roztržena na dvě části, od shora dolů.

 

 

Lukáš 23: 45-46 (ESV)

45 zatímco sluneční světlo selhalo. A chrámová opona se roztrhla na dvě části. 46 Potom Ježíš zavolal mocným hlasem a řekl: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ A když to řekl, vydechl naposledy.

Rozpor č. 16

Jaké bylo přesné znění na kříži?

a) „Toto je Ježíš, židovský král“ (Matouš 27:37).

b) „Židovský král“ (Marek 15:26)

c) „Toto je židovský král“ (Lukáš 23:38).

Matouš 27:37 (ESV)

37 A nad jeho hlavu postavili obvinění, které znělo: „Toto je Ježíš, židovský král.“

 

 

Marek 15:26 (ESV)

26 A nápis obvinění proti němu zněl: „Král Židů“.

 

 

Lukáš 23:38 (ESV)

38 Byl na něm také nápis: „Toto je židovský král.“

Rozpor č. 17

Pohrdali oba zločinci ukřižovaní Kristem Ježíši?

a) Ano (Mat 27:44, Marek 15:32).

(b) Ne. Jeden z nich zesměšňoval Ježíše, druhý bránil Ježíše (Lukáš 23:43). 

Matouš 27: 41-44 (ESV)

41 Posmívali se mu tedy i velekněží se zákoníky a staršími a říkali: 42 "Zachránil ostatní;" nemůže se zachránit. Je králem Izraele; teď ať sestoupí z kříže a my mu uvěříme. 43 Důvěřuje v Boha; ať ho Bůh vysvobodí hned, pokud po něm touží. Neboť řekl: „Jsem Boží Syn.“ 44 A stejným způsobem mu nadávali i lupiči, kteří s ním byli ukřižováni.

 

 

Marek 15:32 (ESV)

32 Nechť Kristus, král Izraele, nyní sestoupil z kříže, abychom ho mohli vidět a věřit. “ Ti, kdo s ním byli ukřižováni, mu také nadávali.

 

 

Lukáš 23: 39-43 (ESV)

39 Jeden ze zločinců, kteří byli oběšeni, se na něj postavil a řekl: „Nejsi ty Kristus? Zachraňte sebe i nás! “ 40 Ale druhý ho pokáral a řekl: "Nebojíte se Boha, protože jste pod stejnou větou odsouzení? 41 A my skutečně spravedlivě, protože dostáváme náležitou odměnu za své činy; ale tento muž neudělal nic špatného." 42 A řekl: "Ježíši, pamatuj si mě, až přijdeš do svého království." 43 A on mu řekl: "Opravdu vám říkám, dnes budete se mnou v ráji."

 

Rozpor č. 18

V kterou denní dobu ženy navštívili hrobku?

a) „Směrem k úsvitu“ (Matouš 28: 1).

b) „Když vyšlo slunce“ (Marek 16: 2). 

Matouš 28:1 (ESV)

1 Nyní po sabatu, na úsvitu prvního dne v týdnu, se Marie Magdaléna a druhá Marie jely podívat na hrob.

 

 

Marek 16:2 (ESV)

2 A velmi brzy prvního dne v týdnu, když vyšlo slunce, šli k hrobu.

Rozpor č. 19

K čemu ženy chodily do hrobky?

a) Pomazat Ježíšovo tělo kořením (Marek 16: 1; Lukáš 23:55 až 24: 1).

(b) Vidět hrob. Tady o koření nic není (Matouš 28: 1).

Marek 16:1 (ESV)

1 Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily koření, aby ho mohly jít pomazat.

 

 

Lukáš 23:55 (ESV)

55 Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho následovaly a viděly hrob a jak bylo položeno jeho tělo.

 

 

Lukáš 24:1 (ESV)

1 Ale první den v týdnu za úsvitu šli k hrobce a vzali si připravené koření.

   

Matouš 28:1 (ESV)

1 Nyní po sabatu, na úsvitu prvního dne v týdnu, se Marie Magdaléna a druhá Marie jely podívat na hrob.

Rozpor č. 20

U vchodu do hrobky byl umístěn velký kámen. Kde byl kámen, když ženy dorazily?

a) Když se ženy blížily, anděl sestoupil z nebe, odvalil kámen a hovořil se ženami. Matthew nechal ženy svědky velkolepého odvalení se z kamene (Matouš 28: 1-6).

b) Nalezli kámen „odvalený z hrobky“ (Lukáš 24: 2).

(c) Viděli, že kámen byl „vrácen zpět“ (Marek 16: 4). 

Marek 16:4 (ESV)

4 A když vzhlédli, viděli, že kámen byl vrácen zpět - byl velmi velký.

 

 

Lukáš 24:2 (ESV)

2 A našli kámen odvalený z hrobky,

 

 

Matouš 28: 1-6 (ESV)

1 Nyní po sabatu, na úsvitu prvního dne v týdnu, se Marie Magdaléna a druhá Marie jely podívat na hrob. 2 A hle, došlo k velkému zemětřesení, protože anděl Páně sestoupil z nebe a přišel a odvalil kámen zpět a posadil se na něj. 3 Jeho vzhled byl jako blesk a oblečení bílé jako sníh. 4 A ze strachu před ním se stráže chvěly a byly jako mrtví. 5 Anděl však ženám řekl: „Nebojte se, protože vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6 Není tu, protože vstal, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

Rozpor č. 21

Kdy se učedníci vrátili do Galileje?

(a) Okamžitě, protože když viděli Ježíše v Galileji, někteří pochybovali “(Matouš 28:17). Toto období nejistoty by nemělo přetrvávat.

 (b) Po nejméně 40 dnech. Toho večera byli učedníci ještě v Jeruzalémě (Lukáš 24:33). Ježíš se jim tam ukázal a řekl jim: „Zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti“ (Lukáš 24:49). Ukázal se jim „během čtyřiceti dnů“ (Skutky 1: 3) a „přikázal jim, aby neodjížděli z Jeruzaléma, ale aby čekali na zaslíbení. . . “(Skutky 1: 4). 

Matouš 28: 16-17 (ESV)

16 Jedenáct učedníků nyní odešlo do Galileje, na horu, kam je Ježíš navedl. 17 A když ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.

 

 

Lukáš 24:33,49 (ESV)

33 A téže hodiny vstali a vrátili se do Jeruzaléma. A našli jedenáct a ty, kteří byli s nimi, shromážděné ... 49 A hle, posílám zaslíbení svého Otce na vás. Ale zůstaň ve městě, dokud nebudeš oblečen mocí shůry. “

 

 

Skutky 1: 3 (ESV)

3 Po svém utrpení se jim ukázal živý mnoha důkazy, během čtyřiceti dnů se jim zjevoval a hovořil o Božím království.

Rozpor č. 22

Co udělal Jidáš s krvavými penězi, které dostal za zradu Ježíše?

(a) Hodil to všechno do chrámu a odešel. Kněží nemohli dát krvavé peníze do chrámové pokladnice, a tak je použili k zakoupení pole k pohřbívání cizích lidí (Matouš 27: 5).

(b) Koupil pole (Skutky 1:18).

Rozpor č. 23

Jak zemřel Jidáš?

a) Odešel a oběsil se (Matouš 27: 5).

(b) Padl bezhlavě na pole, které koupil, a uprostřed se rozrazil a všechny jeho útroby vystříkly (Skutky 1:18). 

Matouš 27: 3-5 (ESV) 

3 Když pak Jidáš, jeho zrádce, viděl, že byl Ježíš odsouzen, rozmyslel si to a vrátil třicet stříbrných vrchním kněžím a starším, 4 řekl: "Zhřešil jsem zradou nevinné krve." Řekli: „Co je to pro nás? Dohlédněte na to sami. ” 5 A když odhodil stříbro do chrámu, odešel, odešel a oběsil se.

 

 

Skutky 1: 18 (ESV)

18 (Nyní tento muž získal pole za odměnu své zlovolnosti a padl bezhlavě do středu a všechny jeho útroby vystříkly.

Rozpor č. 24
Proč se toto pole nazývá „Pole krve“?

a) Protože ho kněží koupili za krvavé peníze (Matouš 27: 8).

(b) Kvůli krvavé Jidášově smrti (Skutky 1:19).

Matouš 27: 7-8 (ESV)

Nechali si tedy poradit a koupili s sebou hrnčířské pole jako pohřebiště pro cizí lidi. 8 Proto se tomuto poli dodnes říká Pole krve.

 

 

Skutky 1: 18-20 (ESV)

18 (Nyní tento muž získal pole za odměnu své zlovolnosti a padl bezhlavě do středu a všechny jeho útroby vystříkly. 19 A stalo se to známé všem obyvatelům Jeruzaléma, takže pole bylo nazýváno jejich vlastním jazykem Akeldama, tj. Pole krve.) 20 „Vždyť je napsáno v Knize žalmů:“ „Nechť jeho tábor zpustne a ať v něm nebude nikdo, kdo by přebýval“;

Rozpor č. 25

Poznal Jan Křtitel Ježíše před jeho křtem?

a) Ano (Matouš 3: 13--14).

b) Ne (Jan 1:32, 33).

Matouš 3: 13-15 (ESV)

13 Potom přišel Ježíš z Galileje k Jordánu k Janovi, aby se dal pokřtít. 14 John by mu v tom zabránil a řekl: „Potřebuji, abys byl pokřtěn tebou, a jdeš ke mně?“ 15 Ježíš mu však odpověděl: „Teď to nechť tak, protože tak se nám hodí naplnit veškerou spravedlnost.“ Poté souhlasil.

 

 

Jan 1: 32-33 (ESV)

32 A John vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha sestupovat z nebe jako holubici a zůstalo to na něm. 33 Sám jsem ho neznal, ale ten, kdo mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Ten, na kterém vidíš sestoupit a zůstat Ducha, to je ten, kdo křtí Duchem svatým. '

Rozpor č. 26

Kdy se Marie Magdaléna poprvé setkala se vzkříšeným Ježíšem? A jak reagovala?

a) Mary a ostatní ženy potkaly Ježíše na zpáteční cestě z jejich první a jediné návštěvy hrobky. Chytili ho za nohy a klaněli se mu (Matouš 28: 9).

(b) Při své druhé návštěvě hrobky se Marie setkala s Ježíšem hned za hrobem. Když uviděla Ježíše, nepoznala ho. Pomýlila si ho se zahradníkem. Stále si myslí, že Ježíšovo tělo je někde položeno na odpočinek a požaduje, aby věděla, kde. Ale když Ježíš řekl její jméno, okamžitě ho poznala a nazvala ho „učitelem“, Ježíš jí řekl: „Nedrž mě. . . “(Jan 20:11 až 17).

Matouš 28: 7-9 (ESV)

7 Pak rychle jděte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých, a hle, jde před vámi do Galileje; tam ho uvidíte. Vidíš, řekl jsem ti to. " 8 Rychle tedy odešli z hrobu se strachem a velkou radostí a běželi to říci jeho učedníkům. 9 A hle, Ježíš se s nimi setkal a řekl: „Zdravím!“ A oni přišli, chytili ho za nohy a klaněli se mu.

 

 

Jan 20: 11-18 (ESV)

11 Mary ale stála s pláčem mimo hrobku a když plakala, sklonila se a pohlédla do hrobky. 12 A uviděla dva anděly v bílém, jak sedí tam, kde leželo tělo Ježíšovo, jeden u hlavy a jeden u nohou. 13 Řekli jí: "Ženo, proč pláčeš?" Řekla jim: „Vzali mi mého Pána, a já nevím, kde ho položili. 14 Když to řekla, otočila se a uviděla Ježíše stát, ale nevěděla, že to byl Ježíš. 15 Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? " Předpokládala, že je zahradníkem, a řekla mu: „Pane, pokud jste ho odnesli, řekněte mi, kde jste ho položili, a já ho odvezu.“ 16 Ježíš jí řekl: "Mary." Otočila se a řekla mu aramejsky: „Rabboni!“ (což znamená Učitel). 17 Ježíš jí řekl: „Nedrž se mě, protože jsem ještě nevystoupil k Otci; ale jdi k mým bratrům a řekni jim: Stoupám ke svému Otci a vašemu Otci, ke svému Bohu a vašemu Bohu. “ 18 Marie Magdaléna šla a oznámila učedníkům: „Viděla jsem Pána“ - a že jí to řekl.

Rozpor č. 27

Jaké pokyny dal Ježíš svým učedníkům?

 a) „Řekni mým bratrům, aby šli do Galileje, a tam mě uvidí“ (Matouš 28:10).

 b) „Jdi k mým bratřím a řekni jim: Stoupám ke svému Otci a vašemu Otci, k mému Bohu a vašemu Bohu“ (Jan 20:17).

Matouš 28:10 (ESV)

10 Potom jim Ježíš řekl: „Nebojte se; jdi a řekni mým bratrům, aby šli do Galileje, a tam mě uvidí. "

 

 

Jan 20:17 (ESV)

7 Ježíš jí řekl: „Nedrž se mě, protože jsem ještě nevystoupil k Otci; ale jděte k mým bratrům a řekněte jim: Stoupám ke svému Otci a vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu. “

Rozpor č. 28

Kolik andělů se zjevilo ženám?

a) Jeden (Matouš 28: 2, Marek 16: 1–5)

(b) Dva (Lukáš 24: 1–4)

Matouš 28:2 (ESV)

2 A hle, došlo k velkému zemětřesení, protože anděl Páně sestoupil z nebe a přišel a odvalil kámen zpět a posadil se na něj. 3

 

 

Mark 16: 1-5 (ESV)

1 Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily koření, aby ho mohly jít pomazat. 2 A velmi brzy prvního dne v týdnu, když vyšlo slunce, šli k hrobu. 3 A říkali si navzájem: „Kdo nám odvalí kámen ze vchodu do hrobky? 4 A když vzhlédli, viděli, že kámen byl vrácen zpět - byl velmi velký.5 A když vstoupili do hrobky, viděli na pravé straně sedět mladého muže, oblečeného v bílém rouchu, a vyděsili se.

 

 

Lukáš 24: 1-4 (ESV)

1 Ale první den v týdnu za úsvitu šli k hrobce a vzali si připravené koření. 2 A našli kámen odvalený z hrobky, 3 ale když vešli dovnitř, nenašli tělo Pána Ježíše.4 Zatímco byli z toho zmatení, hle, dva muži stáli vedle nich v oslnivém oděvu. 5

Rozpor č. 29

Měl přijít Jan Křtitel Eliáš?

a) Ano (Matouš 11:14, 17: 10-13).

(b) Ne (Jan 1: 19-21).

Matouš 11: 13-14 (ESV)

3 Neboť všichni proroci a zákon prorokovali, dokud Jan, 14 a pokud jste ochotni to přijmout, je to Elijah, který má přijít.

 

 

Matouš 17: 10-13 (ESV)

10 A učedníci se ho zeptali: "Proč tedy zákoníci říkají, že nejprve musí přijít Eliáš?" 11 Odpověděl: „Elijah přichází a všechno obnoví. 12 Ale říkám vám, že Elijah už přišel a oni ho nepoznali, ale dělali mu, co chtěli. Takže také Syn člověka bude určitě trpět z jejich rukou. “ 13 Potom učedníci pochopili, že k nim mluví o Janu Křtiteli.

 

 

Jan 1: 19-21 (ESV)

9 A toto je Janovo svědectví, když Židé poslali z Jeruzaléma kněze a levity, aby se ho zeptali: „Kdo jsi?“ 20 Přiznal se a nezapřel, ale přiznal: „Nejsem Kristus.“ 21 A zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Elijah? " Řekl: "Nejsem." "Ty jsi prorok?" A on odpověděl: "Ne."

Rozpor č. 30

Kde se Ježíš poprvé setkal se Šimonem Petrem a Andrewem?

a) U galilejského moře (Matouš 4: 18–22).

b) Pravděpodobně na břehu řeky Jordán se poté Ježíš rozhodl jít do Galileje (Jan 1:43).

Matouš 4: 18-22 (ESV)

18 Při procházce u Galilejského moře viděl dva bratry, Šimona (kterému se říká Petr) a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, protože byli rybáři. 19 A řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." 20 Okamžitě opustili sítě a následovali ho. 21 A odtamtud viděl další dva bratry, Jamese, syna Zebedeova, a Jana, jeho bratra, na lodi, která opravovala jejich sítě, se Zebedeem, jejich otcem, a zavolal je. 22 Okamžitě opustili loď a svého otce a následovali ho.

 

 

Jan 1: 41-43 (ESV)

41 Nejprve našel svého vlastního bratra Simona a řekl mu: „Našli jsme Mesiáše“ (což znamená Kristus). 42 Přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: „Jsi Šimon, syn Jana. Budete se jmenovat Kéfas “(což znamená Petr).
Ježíš volá Filipa a Natanaela
43 Nazítří se Ježíš rozhodl jít do Galileje.

Rozpor č. 31

Jak Simon Peter zjistil, že Ježíš byl Kristus?

(a) Zjevením z nebe (Matouš 16:17).

b) Jeho bratr Andrew mu to řekl (Jan 1:41).

Matouš 16: 16-17 (ESV)

16 Simon Peter odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“ 17 A Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Bar-Jonahu! Neboť tělo a krev vám to neodhalilo, ale můj Otec, který je v nebesích.

 

 

Jan 1: 41-42 (ESV)

41 Nejprve našel svého vlastního bratra Simona a řekl mu: „Našli jsme Mesiáše“ (což znamená Kristus). 42 Přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: „Jsi Šimon, syn Jana. Budete se jmenovat Kéfas “(což znamená Petr).

Rozpor č. 32

Políbil Jidáš Ježíše?

a) Ano (Matouš 26: 48–50, Marek 14: 44–45).

(b) Ne. (Lukáš 22: 47–54, Jan 18: 3–5).

Matouš 26: 48-49 (ESV)

48 Nyní jim zrádce dal znamení se slovy: „Ten, koho políbím, je ten muž; zmocni se ho. " 49 A hned přistoupil k Ježíši a řekl: „Zdravím tě, Rabbi!“ A políbil ho

 

 

Lukáš 22: 47-54 (ESV)

47 Zatímco ještě mluvil, přišel dav a muž jménem Jidáš, jeden z dvanácti, je vedl. Přiblížil se k Ježíši, aby ho políbil, 48 ale Ježíš mu řekl: „Jidáši, zradil bys Syna člověka polibkem?“ 49 A když ti, kteří byli kolem něj, viděli, co bude následovat, řekli: „Pane, udeříme mečem?“ 50 A jeden z nich udeřil sluhu velekněze a uťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježíš řekl: "Už ne!" Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. 52 Potom Ježíš řekl velekněžím a chrámovým důstojníkům a starším, kteří proti němu vyšli: „Vystoupil jsi proti lupiči s meči a holemi? 53 Když jsem byl s tebou den co den v chrámu, nevztáhl jsi na mě ruce. Ale toto je vaše hodina a síla temnoty. “ 54 Potom se ho zmocnili, odvedli ho, přivedli ho do domu velekněze a Peter ho zdálky sledoval.

 

 

Jan 18: 3-5 (ESV)

3 Jidáš tedy pořídil vojevůdce a několik důstojníků od velekněží a farizeů a šel tam s lampami, pochodněmi a zbraněmi. 4 Potom Ježíš, který věděl, co všechno se mu může stát, přistoupil a řekl jim: „Koho hledáte? 5 Odpověděli mu: "Ježíši z Nazaretu." Ježíš jim řekl: „To jsem já.“ Stál s nimi Jidáš, který ho zradil.

Rozpor č. 33

Nesl Ježíš svůj vlastní kříž?

a) Ne (Matouš 27: 31–32)

(b) Ano (Jan 19:17)

Matouš 27: 31-32 (ESV)

31 A když se mu posmívali, svlékli ho z róby, oblékli si na něj vlastní šaty a vedli ho pryč, aby ho ukřižovali. 32 Když vyšli ven, našli muže z Kyrény, jménem Simon. Přinutili tohoto muže nést svůj kříž.

 

 

Jan 19: 16-17 (ESV)

Vzali tedy Ježíše, 17 a vyšel, nesl svůj vlastní kříž, na místo zvané Místo lebky, kterému se v aramejštině říká Golgota.

 

Rozpor č. 34

Jak dlouho byl Ježíš mrtvý (v hrobě)?

a) 3 dny / 3 noci (Matouš 12:40)

b) „třetí den“: 3 dny / 2 noci (Lukáš 9:22, Lukáš 18:33, Lukáš 24: 7, Lukáš 24:46, Skutky 10:40, 1Kor 15: 4)

Matouš 12:40 (ESV)

Neboť jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velkých ryb, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

 

 

Lukáš 24:46 (ESV)

a řekl jim: „Je tedy psáno, že Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých,

   

Skutky 10: 39-40 (ESV)

39 A jsme svědky všeho, co udělal, jak v zemi Židů, tak v Jeruzalémě. Popravili ho oběšením na stromě, 40 ale Bůh ho třetího dne vzkřísil a učinil, aby se ukázal,

 

 

1. Korinťanům 15: 3-4 (ESV)

3 Neboť jsem vám jako prvnímu důležitému doručil to, co jsem také obdržel: že Kristus zemřel za naše hříchy v souladu s Písmem, 4 že byl pohřben, že byl třetí den vzkříšen v souladu s Písmem,

Rozpor č. 35

Po vzkříšení přikázal Ježíš svým učedníkům, aby šli dělat učedníky ze všech národů, nebo aby zůstali v Jeruzalémě, dokud nedostanou příslib Ducha svatého?

a) Ježíš přikazuje učedníkům, aby šli, aniž by zmínili čekání v Jeruzalémě na Ducha svatého. (Matouš 28:19)

b) Ježíš přikazuje učedníkům, aby počkali ve městě, dokud nebudou oblečeni mocí, a aby čekali na zaslíbení Otce Ducha svatého (Lukáš 24:49, Skutky 1: 4-5, Skutky 1: 8)

Matouš 28: 19-20 (ESV)

19 Jděte tedy a získejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, 20 učit je zachovávat vše, co jsem vám přikázal.

 

 

Lukáš 24:49 (ESV)

49 A hle, posílám zaslíbení svého Otce na vás. Ale zůstaň ve městě, dokud nebudeš oblečen mocí shůry. “

   

Skutky 1: 4-5 (ESV)

4 A když zůstal s nimi, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby počkali na Otcovo zaslíbení, které, řekl, „slyšel jsi ode mne; 5 Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za mnoho dní. “

 

 

Skutky 1: 8 (ESV)

8 Ale získáš moc, když na tebe sestoupí Duch svatý, a budeš mi svědkem v Jeruzalémě a v celé Judeji a Samaří a až do konce země. “

 

Další problematické pasáže v Matthewovi:

Maggi jsou kouzelníci nebo kouzelníci z Persie. Proč by Bůh takové lidi vedl k Ježíši?

Matouš 2: 1-2 (ESV)

1 Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dob krále Heroda, hle, mudrci (Maggi) z východu přišli do Jeruzaléma, 2 řekl: „Kde je ten, kdo se narodil jako židovský král? Neboť jsme viděli jeho hvězdu, když stoupala, a přišli jsme se mu klanět. “

Neexistuje žádný historický záznam o tom, že by Herodes v Betlémě zabil děti mužského pohlaví. Ve spisech Josepha neexistuje žádný záznam. Jeho primární motivací bylo nastínit krutosti Římanů.

Matouš 2: 13-16 (ESV)

13 Když pak odešli, hle, anděl Páně se zjevil Josephovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti to neřeknu, protože Herodes se chystá hledat dítě, zničit ho. “ 14 Vstal, vzal v noci dítě a jeho matku a odešel do Egypta 15 a zůstal tam až do Herodesovy smrti. To mělo splnit to, co Pán řekl prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“
16 Potom Herodes, když viděl, že byl podveden mudrci, začal zuřit a poslal a zabil všechny děti mužského pohlaví v Betlémě a v celém tom regionu, kterým byly dva roky nebo méně, podle doby, kterou měl zjištěno od mudrců.

[To na účtu Josepha chybí

Pouze v Matoušovi je prohlášení, že Jan by zabránil tomu, aby byl Ježíš pokřtěn, což naznačuje, že ho John okamžitě poznal jako Mesiáše. Markovi a Lukovi tento dialog chybí. U Lukáše posílá Jan později v Kristově službě učedníky, aby se zeptali, zda je Ježíš tím, kdo má přijít. U Lukáše jsou Ježíšovým důkazem, že je Mesiášem, znamení a zázraky, které byly v jeho službě prováděny.

Matouš 10:34 (ESV)

Matouš 3: 13-15 (ESV) 13 Potom přišel Ježíš z Galileje k Jordánu k Janovi, aby se dal pokřtít. 14 John by mu v tom zabránil a řekl: „Potřebuji, abys byl pokřtěn tebou, a přišel bys ke mně?? " 15 Ježíš mu však odpověděl: „Teď to nechť tak, protože tak se nám hodí naplnit veškerou spravedlnost.“ Poté souhlasil.

   

Lukáš 18-23 (ESV)

18 Janovi učedníci mu všechny tyto věci oznámili. A Johne, 19 zavolal k sobě dva z jeho učedníků a poslal je k Pánu se slovy: „Ty jsi ten, kdo přijde, nebo máme hledat jiného?" 20 A když k němu muži přišli, řekli: „Jan Křtitel nás poslal k vám se slovy: ‚Jsi ty, kdo přijde, nebo máme hledat jiného?? ““ 21 V tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí, moru a zlých duchů a mnoha slepým věnoval zrak. 22 Odpověděl jim: „Jděte a povězte Johnovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očištěni a hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se káže dobrá zpráva . 23 A požehnaný je ten, koho jsem neurazil.

Přišel Ježíš přinést meč nebo divizi? Kázal Ježíš násilí? Muslimové často citují Matouše 10:34.

Matouš 10:34 (ESV)

 "Nemyslete si, že jsem přišel přinést mír na Zemi." Nepřišel jsem přinést mír, ale meč.

   

Lukáš 12:51 (ESV)

51 Myslíte si, že jsem přišel dát mír na Zemi? Ne, říkám vám, ale spíše rozdělení.

Tyto verše jsou pouze v Matoušovi a často je používají muslimští obhájci, aby tvrdili, že Ježíšova služba byla pouze pro Židy.

Matouš 10: 5-7 (ESV)

5 Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Nikam mezi pohany nevstupujte do žádného města Samaritánů, 6 ale jděte raději ke ztraceným ovečkám izraelského domu. 7 A za pochodu hlásejte: Blíží se nebeské království. '

   

Matouš 15:24 (ESV)

24 Odpověděl: "Byl jsem poslán pouze ke ztraceným ovečkám izraelského domu."

Zdá se, že Matthew naznačuje, že věčný život si zaslouží dodržováním přikázání a učí spasení na základě skutků. Judaizers (ti, kteří učí, že křesťané by měli následovat Tóru) používají Matouše jako primární referenci.

Matouš 5: 17-19 (ESV)

17 "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky;" Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18 Opravdu vám říkám, dokud nebe a země nepominou, ze zákona nepřejde ani chvilka, ani tečka, dokud nebude vše splněno. 19 Proto kdokoli uvolní jedno z nejmenších z těchto přikázání a naučí ostatní to samé, bude v nebeském království nazýván nejméně, ale kdokoli je bude učit a učí je, bude v nebeském království nazýván velkým.

 

 

Matouš 19: 16-17 (ESV)

16 A hle, přistoupil k němu muž se slovy: „Učiteli, jaký dobrý skutek musím udělat, abych měl věčný život?“ 17 A řekl mu: „Proč se mě ptáš, co je dobré? Dobrý je jen jeden. Pokud bys vstoupil do života, dodržuj přikázání. “

Matouš 25: 45-46 (ESV)

45 Potom jim odpoví: „Opravdu, pravím ti, protože jsi to neudělal jednomu z nejmenších z nich, neudělal jsi to mně.“ 46 A tito odejdou do věčného trestu, ale spravedliví do věčného života. “

Matthew je jediná kniha v novém zákoně, která pojednává o vzkříšení mrtvých svatých a jejich zjevení v Jeruzalémě. Mnoho křesťanských učenců věří, že to není historické.

Matouš 27: 51-53 (ESV)

51 A hle, chrámová opona byla roztržena na dvě části, shora dolů. A země se otřásla a skály se rozdělily. 52 Hroby byly také otevřeny. A mnoho těl svatých, kteří usnuli, bylo vzkříšeno, 53 a když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vešli do svatého města a ukázali se mnohým.

Matthew používá jiný jazyk než jiné knihy Nového zákona, například termín „Království nebeské“ je v Matoušovi použit 32krát, ale v žádné jiné knize Nového zákona se neobjevuje. Mark a Luke používají výraz „Boží království“.