Evangelium Skutků
Evangelium Skutků

Evangelium Skutků

Co je evangelium Skutků?

Evangelium Skutků je evangelium Ježíše Krista podle knihy Skutků. Tedy evangelium, jak je učili a hlásali apoštolové, když šli do světa. Lukášovo evangelium i Skutky apoštolů napsal Lukáš, který v úvodu napsal: „Ve své první knize O Theophilus (myšleno hledač Boha) jsem se zabýval vším, co Ježíš začal dělat a učit, dokud den, kdy byl vzat, poté, co dal prostřednictvím Ducha svatého příkazy apoštolům, které si vybral. (Skutky 1: 1–2) Skutky jsou zásadní, protože začínají tam, kde Lukášovo evangelium skončilo nanebevstoupením Krista. 

Když vyjímáme učení, kázání a nabádání z knihy Skutků, jasně vidíme evangelium, kterému apoštolové věřili a učili. Nejprve je poskytnut nástin základních doktrín. Poté začneme několika verši v poslední kapitole Lukáše a dostaneme se přímo do svědectví apoštolů. Podívejme se, o čem si Kristem pověření pověřili evangelium, když vidíme přímé svědectví apoštolů, kteří byli vybráni Kristem. Příslušné verše jsou v anglické standardní verzi (ESV), pokud není uvedeno jinak.

Nástin nauk evangelia ve Skutcích 

Níže je uveden nástin základních základních doktrín dosvědčených Skutky. To je v souladu s Hebrejcům 6: 1–8, které nastiňují základní učení víry. 

1. Výchozí bod: (elementární nauka) Krista 

Skutky 1: 3, Skutky 2: 22–36, Skutky 3: 13–15, 18–26, Skutky 4: 10–12. Skutky 4: 24-31, Skutky 5: 30-32, Skutky 5:42, Skutky 7:56, Skutky 9: 20-22, Skutky 10: 36-46, Skutky 11:23, Skutky 13: 23-24, Skutky 13: 30-35, Skutky 13: 36-41, Skutky 17: 3, Skutky 17: 30-31

2. Pokání z mrtvých skutků a víra vůči Bohu

Skutky 2:38, Skutky 3:26, Skutky 7: 44–53, Skutky 11:18, Skutky 14:15, Skutky 17: 24–31, Skutky 20:21, Skutky 26: 18–20

 3. Pokyn ke křtu (sestup do křtu + křest Duchem svatým)

Skutky 2:38, Skutky 8:12, Skutky 8: 14-18, Skutky 8: 36-39, Skutky 9: 17-18, Skutky 10: 44-48, Skutky 11: 15-18, Skutky 17: 31- 34, Skutky 18: 8, Skutky 19: 2–6, Skutky 22:16

4. Vkládání rukou

Skutky 6: 6, Skutky 8: 17-18, Skutky 9: 12-18, Skutky 13: 3, Skutky 19: 6, Skutky 28: 8

5. Přijetí Ducha svatého, ochutnávka nebeského daru, ochutnání dobrého Božího slova a moci budoucího věku

Skutky 1: 5, Skutky 1: 7, Skutky 2: 1-4, Skutky 2: 15-18, Skutky 2:33, Skutky 2: 38-42, Skutky 8: 14-19, Skutky 10: 44-47, Skutky 19: 6  

V řečtině „dobré slovo“ znamená „krásné výroky“ označující jazyky jako „prožívání nádherných výroků božích“

6. Vzkříšení mrtvých (včetně Božího království)

Skutky 1: 3, Skutky 1: 6-7, Skutky 1:11, Skutky 4: 2, Skutky 8:12, Skutky 14:22, Skutky 19: 8, Skutky 20:25, Skutky 20:32, Skutky 23: 6, Skutky 24: 14-21, Skutky 26: 6-8, Skutky 28:23, Skutky 28:31

7. Věčný soud

Skutky 2: 19-21, Skutky 3:21, Skutky 10:42, Skutky 17: 30-31, Skutky 24:15

Židům 6: 1–8 (aramejská peshitta, lamsa)

1  Opusťme tedy elementární Kristovo slovo a pojďme k dokonalosti. Proč znovu kladete další základ pro pokání z minulých skutků a pro víru v Boha? 2 A za nauku o křtech a o vkládání rukou a o vzkříšení z mrtvých a o věčný soud? 3 Pokud Pán dovolí, uděláme to. 4  Ale to je nemožné pro ty, kteří byli jednou pokřtěni 5 a okusili dar z nebe a přijali Ducha svatého a ochutnali dobré slovo Boží a mocnosti budoucího světa, 6 Neboť, aby znovu zhřešili a byli znovu obnoveni pokáním, ukřižují Syna Božího podruhé a zahanbují ho. 7 Neboť země, která pije déšť, který na ni hojně padá, a plodí byliny užitečné těm, pro které je obdělávána, dostává požehnání od Boha; 8 Pokud by však plodila trny a bodliny, je odmítnuta a není daleko od odsouzení; a na konci bude tato úroda spálena. 

Část 1, Předehra ministerstvu

Lukáš 24: 45-49, pokyny od Krista

45 Potom jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmu, 46 a řekl jim: "Tak je psáno, aby Kristus trpěl a třetího dne vstal z mrtvých, 47 a že v jeho jménu by mělo být hlásáno pokání za odpuštění hříchů všem národům, počínaje od Jeruzaléma. 48 Jste svědky těchto věcí. 49 A hle, posílám zaslíbení svého Otce na vás. Ale zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry. "

Skutky 1: 1–11, Úvod do Skutků

1 V první knize, Theofile, jsem se zabýval vším, co Ježíš začal dělat a učit, 2 až do dne, kdy byl vzat, poté, co dal prostřednictvím Ducha svatého příkazy apoštolům kterého si vybral. 3 Po svém utrpení se jim ukázal živý mnoha důkazy a zjevil se jim během čtyřiceti dnů a mluví o Božím království. 4 A když zůstal s nimi, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby počkali na Otcovo zaslíbení, které, řekl, „slyšel jsi ode mne; 5 Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za mnoho dní. " 6 Když se tedy sešli, zeptali se ho:Pane, obnovíš v této době království Izraeli?? " 7 Řekl jim: „Není na vás, abyste znali časy nebo roční období, které si Otec určil svou vlastní autoritou. 8 Ale získáš moc, když na tebe sestoupí Duch svatý, a budeš mi svědkem v Jeruzalémě a v celé Judeji a Samaří a až do konce země. “ 9 A když řekl tyto věci, když se dívali, byl zvednut a oblak ho vzal z dohledu. 10 A zatímco se dívali do nebe, hle, stáli u nich dva muži v bílém rouchu, 11 a řekl: „Muži z Galilee, proč stojíte a díváte se do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde stejným způsobem, jako jste ho viděli jít do nebe. "

Část 2, Den Letnic 

Skutky 2: 1–13, Vylití Ducha svatého

1 Když přišel den Letnic, byli všichni pohromadě na jednom místě. 2 A najednou se z nebe ozval zvuk jako mocný řítící se vítr a zaplnil celý dům, kde seděli. 3 A rozdělené ohnivé jazyky se jim zjevily a spočívaly na každém z nich. 4 A všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, když jim Duch dával výpověď. 5 Nyní v Jeruzalémě přebývali Židé, oddaní muži ze všech národů pod nebem. 6 A při tomto zvuku se shromáždilo množství lidí a byli zmateni, protože je každý slyšel mluvit svým vlastním jazykem. 7 A užasli a užasli a říkali: „Nejsou všichni ti, kdo mluví galilejsky? 8 A jak to, že každý z nás slyší ve svém rodném jazyce? 9 Parthové a Médové a Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypt a části Libye patřící Kyréně a návštěvníci z Říma, 11 Židé i proselyté, Kréťané a Arabové - slyšíme je, jak svým vlastním jazykem vypráví o mocných Božích dílech. “ 12 A všichni byli ohromeni a zmateni a říkali si navzájem: „Co to znamená?“ 13 Ale ostatní zesměšňovali: „Jsou plní nového vína.“

Skutky 2: 14-21, Peter cituje proroka Joela

14 Ale Petr, který stál s jedenácti, zvýšil hlas a oslovil je: „Muži z Judska a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, dejte mi to vědět a poslouchejte má slova. 15 Protože tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte, protože je teprve třetí hodina dne. 16 Ale toto bylo proneseno prostřednictvím proroka Joela:
17 ""A v posledních dnech bude, Bůh prohlašuje, že vyleji svého Ducha na každé těloa vaši synové a vaše dcery budou prorokovat a vaši mladíci uvidí vidění a vaši staří muži budou snít sny; 18 i na své služebníky a služebnice v těch dnech vyleji svého Ducha a oni budou prorokovat. 19 A ukážu zázraky v nebesích nahoře a znamení na zemi dole, krev a oheň a kouřovou páru; 20 slunce se změní na tmu a měsíc na krev, než přijde den Páně, velký a nádherný den. 21 A stane se, že každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn."

Skutky 2: 22–28, Petr káže vzkříšení

22 „Muži z Izraele, slyšte tato slova: Ježíš z Nazareta, muž, kterého vám Bůh dosvědčil mocnými skutky a zázraky a znameními, která Bůh skrze vás udělal uprostřed vás, jak sami víte - 23 tohoto Ježíše, vydaného podle určitého plánu a předzvědění Božího, jsi ukřižoval a zabil rukama nezákonných lidí. 24 Bůh ho vzkřísilztrácí bolestné bolesti, protože nebylo možné, aby se jím držel. 25 David o něm říká: „‚ Pána jsem vždy viděl před sebou, protože je po mé pravici, abych nebyl otřesen; 26 mé srdce se proto radovalo a můj jazyk se radoval; mé tělo bude také přebývat v naději. 27 Neboť neopustíš mou duši Hádovi, ani nenecháš svého Svatého vidět zkaženost. 28 Dal jsi mi poznat cesty života; svou přítomností mě naplníš radostí. '

Skutky 2: 29–36, Petr káže: „Bůh z něj (Ježíše) učinil Pána i Krista“

29 "Bratři, mohu vám s jistotou říci o patriarchovi Davidovi, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je s námi dodnes." 30 Být tedy prorokem a vědět, že mu Bůh přísahal, že na svůj trůn posadí jednoho ze svých potomků, 31 předvídal a hovořil o Kristově vzkříšení, že nebyl opuštěn Hádovi, ani jeho tělo nevidělo korupci. 32 Tento Ježíš Bůh vzkřísil a toho jsme všichni svědky. 33 Když byl tedy vyvýšen po pravici Boží a přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého, vylil to, co sami vidíte a slyšíte. 34 David totiž nevystoupil do nebes, ale sám říká: „Pán řekl mému Pánu:„ Posaď se po mé pravici, 35 dokud z tvých podnoží neudělám tvé nepřátele. “ 36 Ať tedy celý dům Izraele jistě ví, že Bůh z něj učinil Pána i Krista, tohoto Ježíše, kterého jsi ukřižoval. "

Skutky 2: 37–43, Nauka apoštolů

 37 Když to uslyšeli, uťali si srdce a řekli Petrovi a ostatním apoštolům: „Bratři, co budeme dělat?“ 38 “A Petr jim řekl:„ Čiňte pokání a nechejte se pokřtít každý z vás ve jménu Ježíše Krista za odpuštění vašich hříchů a dostanete dar Ducha svatého. 39 Neboť zaslíbení je pro vás a pro vaše děti a pro všechny, kteří jsou daleko, každého, koho k sobě povolá Pán, náš Bůh. " 40 A mnoha dalšími slovy svědčil a pokračoval v nabádání slovy: „Zachraňte se před touto pokřivenou generací. " 41 Ti, kdo obdrželi jeho slovo, byli pokřtěni, a ten den tam byly přidány asi tři tisíce duší. 42 A věnovali se učení apoštolů a společenství, na lámání chleba a modlitby. 43 A na každou duši přišla bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho divů a znamení. 

Část 3, Peter káže Židům

Skutky 3: 13–26, Petr káže v Šalomounově sloupoví

13 Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jsi vydal a popřel v přítomnosti Piláta, když se rozhodl ho propustit. 14 Vy jste však popřel Svatého a Spravedlivého a požádal jste o udělení vraha, 15 a zabil jsi Autor života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. Jsme toho svědky16 A jeho jméno - vírou v jeho jméno - učinilo tohoto muže silným, kterého vidíte a znáte, a víra skrze Ježíše mu v přítomnosti vás všech poskytla dokonalé zdraví.

17 "A teď, bratři, vím, že jste jednali v nevědomosti, stejně jako vaši vládci." 18 Ale co Bůh předpověděl ústy všech proroků, že jeho Kristus bude trpět, to splnil. 19 Čiňte pokání a vraťte se, aby vaše hříchy byly vymazány, 20 aby doby osvěžení mohly pocházet z přítomnosti Pána a aby poslal Krista, kterého jsme vám určili, Ježíše, 21 kterého musí nebe obdržet až do doby, než obnoví vše, o čem Bůh již dávno mluvil ústy svých svatých proroků. 22 Mojžíš řekl: „Pán Bůh pro tebe vzbudí proroka, jako jsem já, z tvých bratrů. Poslouchejte ho ve všem, co vám řekne. 23 A stane se, že každá duše, která toho proroka neposlouchá, bude zničena z lidu. ' 24 A dnes také prohlásili všichni proroci, kteří promluvili, od Samuela a těch, kteří přišli za ním. 25 Jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci a řekl Abrahamovi: ‚A ve tvém potomstvu budou požehnány všechny čeledi země. ' 26 Bůh vzkřísil svého služebníka a poslal ho k tobě jako první, aby ti požehnal tím, že každého z tebe odvrátí od své zlovolnosti. "

Skutky 4: 1–2, saduceové jsou naštvaní 

1 A když mluvili k lidu, přistoupili kněží a kapitán chrámu a saduceové, 2 velmi naštvaní, protože učili lidi a hlásali v Ježíši vzkříšení z mrtvých.

Skutky 4: 8–12, Petře před radou

8 Potom jim Petr naplněný Duchem svatým řekl: „Vládci lidu a starších, 9 pokud se dnes zkoumáme ohledně dobrého skutku učiněného zmrzačenému muži, jakým způsobem byl tento muž uzdraven, 10 dejte to vědět vám všem a všem lidem v Izraeli jménem Ježíše Krista z Nazareta, kterého jsi ukřižoval, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých- jím tento muž stojí před tebou dobře. 11 Tento Ježíš je kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, který se stal základním kamenem. 12 A v nikom jiném není spása, protože mezi lidmi neexistuje jiné jméno pod nebem, kterým bychom museli být zachráněni. "

Skutky 4: 24–31, Modlitba věřících

24 … Pozvedli společně hlas k Bohu a řekli: „Svrchovaný Pane, který stvořil nebe a zemi a moře a vše v nich, 25 který ústy našeho otce Davida, tvého služebníka, řekl Duchem svatým: „‚ Proč pohané zuřili a lidé marně spikli? 26 Zemští králové se usadili a byli shromážděni vládci proti Pánu a proti jeho Pomazaným' - 27 v tomto městě se totiž shromáždili proti tvému ​​svatému služebníkovi Ježíši, kterého jsi pomazal, Herodes a Pontius Pilát, pohané a izraelské národy, 28 dělat cokoli, co vaše ruka a váš plán předurčily, aby se uskutečnily. 29 A nyní, Pane, pohlédni na jejich hrozby a dovol svým služebníkům, aby i nadále směle mluvili tvé slovo, 30 zatímco natáhnete ruku, abyste se uzdravili, a skrze to se provádějí znamení a zázraky jméno tvého svatého služebníka Ježíše. " 31 A když se modlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a dál směle mluvili Boží slovo.

Skutky 5: 12–16, apoštolská služba

12 Nyní se mezi lidmi pravidelně dělalo mnoho znamení a zázraků rukama apoštolů. A všichni byli spolu v Šalamounově Portiku. 13 Nikdo ze zbytku se neodvážil k nim připojit, ale lidé si jich velmi vážili. 14 A více než kdy jindy byli k Pánu přidáni věřící, zástupy mužů i žen, 15 takže dokonce vynášeli nemocné do ulic a ukládali je na dětské postýlky a podložky, takže když Peter přišel, mohl na některé z nich alespoň spadnout jeho stín. 16 Lid se také shromáždil z měst kolem Jeruzaléma, přivedl nemocné a postižené nečistými duchy a všichni byli uzdraveni.

Skutky 5: 29–32, apoštolové zatčeni

29 Petr a apoštolové však odpověděli: „Musíme poslouchat Boha spíše než lidi. 30 Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste zabili pověšením na strom. 31 Bůh ho povýšil po jeho pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal pokání Izraeli a odpuštění hříchů. 32 A my jsme svědky těchto věcí, stejně jako Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. "

Skutky 5: 40–42, Čelí pronásledování

40 a když zavolali apoštoly, zbili je a přikázali jim, aby nemluvili ve jménu Ježíše, a propustili je. 41 Poté odešli z přítomnosti rady a radovali se, že byli uznáni hodnými trpět hanobení jména. 42 A každý den, v chrámu a od domu k domu, nepřestali učit a kázat, že Kristus je Ježíš.

Skutky 6: 2–7, výběr asistentů

A dvanáct svolalo plný počet učedníků a řeklo: „Není správné, abychom se vzdali kázání Božího slova, abychom sloužili stolům. 3 Proto, bratři, vyberte si mezi sebou sedm mužů dobré pověsti, plný Ducha a moudrosti, kterého do této povinnosti jmenujeme. 4 Budeme se však věnovat modlitbě a službě slova. " 5 A co řekli, potěšilo celé shromáždění a vybrali si Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, a Filipa, Prochora a Nikanora, Timona a Parmenase a Mikuláše, proselyta z Antiochie. 6 Ty předložili apoštolům, modlili se a položili na ně ruce. 7 A Boží slovo se stále zvětšovalo a počet učedníků se v Jeruzalémě velmi rozmnožil a mnoho kněží se stalo poslušnými víře.

Část 4, Stephen's Speech

Skutky 7: 2–8, Abraham, Izák a Jákob

2 A Stephen řekl: „Bratři a otcové, poslouchejte mě. Bůh slávy se zjevil našemu otci Abrahámovi, když byl v Mezopotámii, než žil v Haranu, 3 a řekl mu: ‚Vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu.' 4 Potom vyšel ze země Chaldejů a žil v Haranu. A poté, co jeho otec zemřel, ho Bůh odtud odvezl do této země, ve které nyní žijete. 5 Přesto mu v tom nedal žádné dědictví, ani na stopu, ale slíbil, že mu ho dá do vlastnictví a jeho potomkovi po něm, přestože neměl žádné dítě. 6 A Bůh k tomu promluvil - že jeho potomci budou pohostiny v zemi patřící druhým, kteří je zotročí a budou je trápit čtyři sta let. 7 "Ale já budu soudit národ, kterému slouží," řekl Bůh, "a potom vyjdou a budou se mi klanět na tomto místě." 8 A dal mu smlouvu obřízky. Abraham tedy zplodil Izáka a osmý den ho obřezal a Izák zplodil Jákoba a Jákoba z dvanácti patriarchů.

Skutky 7: 9–16, Josefe

9 "A patriarchové, žárlící na Josefa, ho prodali do Egypta;" ale Bůh byl s ním 10 a vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu přízeň a moudrost před faraonem, egyptským králem, který ho ustanovil vládcem nad Egyptem a nad celou jeho rodinou. 11 Nyní nastal v celém Egyptě a Kanaánu hladomor a velké trápení a naši otcové nenašli žádné jídlo. 12 Když však Jákob slyšel, že v Egyptě je obilí, vyslal naše otce na jejich první návštěvu. 13 A při druhé návštěvě dal Josef o sobě vědět svým bratrům a Josephova rodina se stala známou faraonovi. 14 A Josef poslal a svolal svého otce Jacoba a všech jeho příbuzných, celkem sedmdesát pět osob. 15 A Jákob sestoupil do Egypta a on zemřel, on i naši otcové, 16 a byli odneseni zpět do Sichemu a uloženi do hrobky, kterou Abraham koupil za částku stříbra od synů Hamora v Sichemu.

Skutky 7: 17–29, Mojžíš a zajetí v Egyptě

17 "Ale jak se blížil čas zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi, lid v Egyptě rostl a množil se." 18 dokud nad Egyptem nevznikl další král, který Josefa neznal. 19 Chytře se vypořádal s naší rasou a přinutil naše otce, aby odhalili své děti, aby nebyli ponecháni naživu. 20 V této době se narodil Mojžíš; a v Božích očích byl krásný. A byl vychován tři měsíce v domě svého otce, 21 a když byl odhalen, adoptovala si ho faraonova dcera a vychovala ho jako svého vlastního syna. 22 A Mojžíš byl poučen o veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve svých slovech i skutcích. 23 "Když mu bylo čtyřicet let, přišlo mu do srdce navštívit jeho bratry, děti Izraele." 24 A když viděl, jak jednomu z nich bylo ublíženo, bránil utlačovaného a pomstil jej tím, že Egypťana srazil. 25 Předpokládal, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává spásu jeho rukou, ale oni tomu nerozuměli. 26 A následujícího dne se jim zjevil, když se hádali, a pokusil se je usmířit a řekl: „Muži, jste bratři. Proč se navzájem pletete? ' 27 Ale muž, který křivdil svému bližnímu, ho odstrčil a řekl: ‚Kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? 28 Chceš mě zabít, když jsi včera zabil toho Egypťana? ' 29 V tu odpověď Mojžíš uprchl a stal se vyhnancem v midianské zemi, kde zplodil dva syny.

Skutky 7: 30–43, Mojžíš a exodus 

30 "Když uplynulo čtyřicet let, zjevil se mu anděl na poušti hory Sinaj v plameni ohně v křoví." 31 Když to Mojžíš uviděl, užasl ho ten pohled, a když se přiblížil, aby se podíval, zazněl Pánův hlas: 32 "Jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba." A Mojžíš se třásl a neodvážil se podívat. 33 Tehdy mu Hospodin řekl: ‚Zuj si sandály z nohou, protože místo, kde stojíš, je svatá půda. 34 Určitě jsem viděl trápení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jeho sténání, a sestoupil jsem, abych je vysvobodil. A teď pojď, pošlu tě do Egypta. '

35 "Tento Mojžíš, kterého odmítli a řekli:" Kdo z tebe udělal vládce a soudce? " -tohoto muže, kterého Bůh poslal jako vládce a vykupitele rukou anděla, který se mu zjevil v křoví. 36 Tento muž je vyvedl a po čtyřicet let konal zázraky a znamení v Egyptě a u Rudého moře a na poušti. 37 Toto je Mojžíš, který řekl Izraelitům, "Bůh pro vás z vašich bratrů vzbudí proroka, jako jsem já. " 38 To je ten, kdo byl ve sboru na poušti s andělem, který s ním mluvil na hoře Sinaj, as našimi otci. Dostal živé věštce, které nám měl dát. 39 Naši otcové ho odmítli poslouchat, ale odstrčili ho stranou a ve svých srdcích se obrátili k Egyptu, 40 řekl Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. O tomto Mojžíšovi, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo.“ 41 Tehdy udělali tele a přinesli modlu oběť a radovali se z děl svých rukou. 42 Bůh se však odvrátil a vydal je uctívat nebeský zástup, jak je napsáno v knize proroků: „‚ Přinesl jsi mi během čtyřiceti let na poušti zabitá zvířata a oběti? ? 43 Vzal jsi stan Moloch a hvězdu svého boha Rephana, obrazy, které jsi vytvořil k uctívání; a pošlu tě do vyhnanství za Babylonem. '

Skutky 7: 44–53, Odmítnutí proroků 

44 "Naši otcové měli na poušti stan svědectví, přesně jak ho ten, kdo mluvil s Mojžíšem, nařídil, aby to udělal, podle vzoru, který viděl." 45 Naši otcové to zase přinesli s Joshuou, když vyvlastnili národy, které Bůh vyhnal před našimi otci. Tak to bylo až do Davidových dnů, 46 který našel přízeň v Božích očích a požádal o nalezení příbytku pro Boha Jákobova. 47 Byl to ale Šalamoun, kdo mu postavil dům. 48 Přesto Nejvyšší nebydlí v domech vyrobených rukama, jak praví prorok, 49 "Nebe je můj trůn a země je moje podnožka." Jaký dům mi postavíš, říká Pán, nebo jaké je místo mého odpočinku? 50 Nevyráběla moje ruka všechny tyto věci? ' 51 "Lidi se ztuhlým krkem, neobřezaní srdcem a ušima, vždy odoláváte Duchu svatému." Stejně jako to dělali vaši otcové. 52 Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? A zabili ty, kteří předem oznámili příchod Spravedlivého, kterého jste nyní zradili a zavraždili, 53 vy, kteří jste obdrželi zákon tak, jak jej doručili andělé, a nedodrželi jste ho. "

Skutky 7: 54–60, Ukamenování Štěpána

54 Když to uslyšeli, rozzuřili se a brousili na něj zuby. 55 Ale on, plný Ducha svatého, pohlédl do nebe a uviděl slávu Boží a Ježíše, který stál po Boží pravici. 56 A řekl: "Hle, vidím otevřená nebesa a Syna člověka stojícího po pravici Boží. " 57 Ale vykřikli mocným hlasem, zastavili uši a vrhli se společně na něj. 58 Potom ho vyhodili z města a ukamenovali. A svědci složili své roucho k nohám mladého muže jménem Saul. 59 A když kamenovali Štěpána, zavolal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ 60 A padl na kolena, zvolal mocným hlasem: „Pane, nedrž tento hřích proti nim.“ A když to řekl, usnul.

Část 5, Kázání mimo Jeruzalém

Skutky 8: 5–8, Filip hlásá Krista

5 Philip sestoupil do města Samaří a zvěstoval jim Krista. 6 A davy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co říkal Filip, když ho slyšeli a viděli znamení, která udělal. 7 Neboť nečistí duchové, křičící silným hlasem, vyšli z mnoha, kteří je měli, a mnozí paralyzovaní nebo chromí byli uzdraveni. 8 V tom městě tedy byla velká radost.

Skutky 8:12, Filipovo kázání

12 Ale když uvěřili Philipovi, když kázal dobré zprávy o království Boží a jméno Ježíše Krista, byli pokřtěni, muži i ženy.

Skutky 8: 14–22, Samaří přijímá Boží slovo

14 Když apoštolové v Jeruzalémě slyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana, 15 kteří sestoupili a modlili se za ně, aby mohli obdržet Ducha svatého, 16 neboť ještě na žádného z nich nepadl, ale byli pokřtěni pouze ve jménu Pána Ježíše. 17 Pak položili na ně ruce a přijali Ducha svatého. 18 Když to Simon viděl Duch byl dán vložením rukou apoštolů, nabídl jim peníze, 19 řka: „Dej mi také tuto moc, aby kdokoli na koho Vkládám ruce, abych přijal Ducha svatého. " 20 Ale Petr mu řekl: „Kéž tvé stříbro zahyne s tebou, protože sis myslel, že Boží dar můžeš získat penězi! 21 V této záležitosti nemáte podíl ani podíl, protože vaše srdce není před Bohem. 22 Čiňte tedy pokání z této své zlovolnosti a modlete se k Pánu, aby vám, pokud je to možné, byl záměr vašeho srdce odpuštěn.

Skutky 8: 26–39, Filip a eunuch

26 Anděl Hospodinův řekl Filipovi: „Vstaňte a jděte směrem na jih na cestu, která vede z Jeruzaléma do Gazy.“ Toto je pouštní místo. 27 A vstal a odešel. A byl tu etiopský, eunuch, soudní úředník Candace, královna Etiopců, který měl na starosti veškerý její poklad. Přišel uctívat do Jeruzaléma 28 a vracel se, seděl ve svém voze a četl proroka Izaiáše. 29 A Duch řekl Filipovi: „Jděte a připojte se k tomuto vozu.“ 30 Filip k němu běžel a slyšel ho, jak čte proroka Izaiáše, a zeptal se: „Rozumíte tomu, co čtete?“ 31 A řekl: "Jak to mohu, pokud mě někdo nevede?" A pozval Filipa, aby přišel a sedl si s ním. 32 Nyní pasáž Písma, kterou četl, byla tato: „Jako ovce byl veden na porážku a jako jehně, než jeho střihač mlčel, takže neotevřel ústa. 33 V jeho ponížení mu byla upřena spravedlnost. Kdo může popsat jeho generaci? Neboť jeho život je sejmut ze Země. “

34 A eunuch řekl Filipovi: „O koho se vás ptám, říká to prorok, o sobě nebo o někom jiném?“ 35 Potom Filip otevřel ústa a počínaje tímto písmem mu řekl dobrou zprávu o Ježíši. 36 A když šli po silnici, došli k nějaké vodě a eunuch řekl: „Podívejte, tady je voda! Co mi brání být pokřtěn? " 38 A přikázal vozu, aby zastavil, a oba sestoupili do vody, Filip a eunuch, a on ho pokřtil. 39 A když vyšli z vody, Duch Hospodinův odnesl Filipa pryč, a eunuch ho již neviděl, a jel po cestě radostí.

Část 6, Obrácení Saula (Pavla)

Skutky 9: 1–9, Vize na cestě do Damašku

1 Saul však stále dýchal výhrůžkami a vraždami proti Pánovým učedníkům a šel k veleknězi 2 a požádal ho o dopisy synagogám v Damašku, takže kdyby našel nějaké patřící cesta„muže nebo ženy, mohl by je přivést spoutané do Jeruzaléma. 3 Když šel cestou, přiblížil se k Damašku a najednou kolem něj zazářilo světlo z nebe. 4 A když spadl na zem, uslyšel hlas, který mu řekl: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ 5 A řekl: "Kdo jsi, Pane?" A řekl: "Jsem Ježíš, kterého pronásledujete. 6 Ale vstaň, vstup do města a bude ti řečeno, co máš dělat. " 7 Muži, kteří s ním cestovali, stáli bez řeči, slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. 8 Saul vstal ze země, a přestože měl oči otevřené, nic neviděl. Vedli ho tedy za ruku a přivedli do Damašku. 9 A tři dny byl bez zraku a nejedl ani nepil.

Skutky 9: 10-19, Saul získá zrak, je naplněn Duchem svatým a je pokřtěn

10 Nyní byl v Damašku žák jménem Ananias. Pán mu ve vidění řekl: „Ananiáši. A on řekl: "Tady jsem, Pane." 11 A Pán mu řekl: „Vstaň a jdi do ulice zvané Straight, a v domě Jidášově hledej muže z Tarsu jménem Saul, hle, modlí se, 12 a viděl ve vidění muže jménem Ananiáš, aby přišel a položil na něj ruce, aby mohl znovu získat zrak. " 13 Ananiáš však odpověděl: „Pane, slyšel jsem od mnoha lidí o tomto muži, kolik zla způsobil tvým svatým v Jeruzalémě. 14 A zde má pravomoc od velekněží svázat všechny, kdo vzývají vaše jméno. “ 15 Pán mu však řekl: „Jdi, protože je to můj vyvolený nástroj, který má nosit mé jméno před pohany, králi a syny Izraele. 16 Ukážu mu totiž, jak moc musí trpět kvůli mému jménu. “ 17 Ananiáš tedy odešel a vešel do domu. A položil na něj ruce řekl: „Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti zjevil na cestě, po které jsi přišel, mě poslal, abys znovu získal zrak a být naplněni Duchem svatým. " 18 A hned mu z očí spadlo něco jako šupiny a znovu získal zrak. Potom vstal a byl pokřtěn; 19 a přijímaje jídlo, byl posílen. Několik dní byl s učedníky v Damašku.

Skutky 9: 20–22, Saul začíná kázat

20 A hned prohlásil Ježíše v synagógách a řekl: „On je Boží Syn. " 21 A všichni, kdo ho slyšeli, užasli a řekli: „Není to ten muž, který v Jeruzalémě zkazil ty, kdo vzývali toto jméno? A nepřišel sem za tímto účelem, aby je svázal před velekněze? “ 22 Saul však ještě více zesílil a zmátl Židy, kteří žili v Damašku prokázáním, že Ježíš byl Kristus.

Skutky 9:31, Církevní růst

31 Církev v celé Judeji, Galileji a Samaří měla mír a byla budována. A kráčet v bázni před Pánem a v pohodlí Ducha svatého, rozmnožilo se to.

Část 7, Pohané, slyšte dobrou zprávu

Skutky 10: 34–43, Petr káže pohanům

34 Peter tedy otevřel ústa a řekl: „Opravdu tomu rozumím Bůh neprojevuje žádnou straničnost, 35 ale v každém národě je pro něj přijatelný každý, kdo se ho bojí a dělá to, co je správné. 36 Pokud jde o slovo, které poslal do Izraele a kázal o něm dobré zprávy mír skrze Ježíše Krista (je Pánem všeho), 37 sami víte, co se stalo v celé Judeji, počínaje Galileí po křtu, který Jan prohlásil: 38 jak Bůh pomazal Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Šel dělat dobro a uzdravovat všechny, kteří byli utlačováni ďáblem, protože Bůh byl s ním. 39 A jsme svědky všeho, co udělal, jak v zemi Židů, tak v Jeruzalémě. Popravili ho oběšením na stromě, 40 ale Bůh ho třetího dne vzkřísil a učinil, aby se ukázal, 41 ne všem lidem, ale nám, kteří byli Bohem vyvoleni jako svědkové, kteří jsme s ním jedli a pili poté, co vstal z mrtvých. 42 A přikázal nám, abychom kázali lidem a dosvědčovali, že on je ten, kterého Bůh určil jako soudce živých a mrtvých. 43 Všichni proroci mu vydávají svědectví, že každý, kdo v něj věří, dostává odpuštění hříchů skrze jeho jméno. "

Skutky 10: 44–48, Duch svatý padá na pohany

44 Zatímco Peter stále říkal tyto věci, Duch svatý padl na všechny, kteří to slovo slyšeli. 45 A věřící z obřezaných, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni, protože dar Ducha svatého byl vylit out i na pohany. 46 Slyšeli je totiž mluvit jazyky a oslavovat Boha. Potom Petr prohlásil: 47 "Může někdo zadržet vodu ke křtu těchto lidí, kteří přijali Ducha svatého stejně jako my? " 48 A přikázal jim, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom ho požádali, aby zůstal několik dní.

Skutky 11: 1–18, Peter svědčí o pohanech

1 Nyní apoštolové a bratři v Judsku slyšeli, že pohané také obdrželi Boží slovo. 2 Když tedy Peter odešel do Jeruzaléma, strana obřízky ho kritizovala slovy: 3 "Šel jsi k neobřezaným mužům a jedl s nimi." 4 Ale Peter začal a vysvětlil jim to v pořadí: 5 "Byl jsem ve městě Joppa, kde jsem se modlil, a v transu jsem viděl vizi, něco jako velké prostěradlo sestupující dolů, které bylo svrženo z nebe svými čtyřmi rohy, a sestoupilo to ke mně." 6 Když jsem se na to podíval zblízka, pozoroval jsem zvířata a dravá zvířata a plazy a vzdušné ptáky. 7 A slyšel jsem hlas, který mi říkal: „Vstaň, Petere; zabij a jez. ' 8 Ale řekl jsem: „V žádném případě, Pane; neboť do mých úst se nikdy nedostalo nic běžného ani nečistého. ' 9 Ale hlas podruhé odpověděl z nebe: ‚To, co Bůh očistil, neříkej, že je to běžné. ' 10 To se stalo třikrát a vše bylo znovu vtaženo do nebe. 11 A hle, v tu chvíli dorazili do domu, ve kterém jsme byli, tři muži, poslaní ke mně z Cesareje. 12 A Duch mi řekl, abych šel s nimi, bez rozdílu. Těchto šest bratrů mě také doprovázelo a vešli jsme do domu toho muže. 13 A řekl nám, jak viděl anděla stát ve svém domě a říkat: „Pošli do Joppy a přiveď Simona, kterému se říká Peter; 14 oznámí vám zprávu, pomocí které budete zachráněni vy i celá vaše domácnost. " 15 Když jsem začal mluvit, Duch svatý na ně dopadl stejně jako na nás na začátku. 16 A vzpomněl jsem si na slovo Páně, jak řekl:'Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým. " 17 Pokud by jim pak Bůh dal stejný dar, jaký dal nám, když jsme věřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem to byl, abych se mohl postavit do Boží cesty? “ 18 Když to uslyšeli, zmlkli. A oslavovali Boha slovy: „Potom také pohanům Bůh dal pokání, které vede k životu. "

Část 8, Early Preaching of Paul

Skutky 13:1-3, Vyslání do služby

1 Nyní byli v kostele v Antiochii proroci a učiteléBarnabáš, Simeon, kterému se říkalo Niger, Lucius z Kyrény, Manaen jako celoživotní přítel tetrarcha Herodese a Saula. 2 Zatímco uctívali Pána a postili se, řekl Duch svatý"Odděl mi Barnabáše a Saula pro práci, ke které jsem je povolal." 3 Potom po půstu a modlitbě položili na ně ruce a poslal je pryč.

Skutky 13: 8–11, pokárání protivníka

8 Ale kouzelník Elymas (protože to je význam jeho jména) se postavil proti nim a snažil se odvrátit prokonzula od víry. 9 Ale Saul, kterému se také říkalo Pavel, naplněn Duchem svatým“upřeně se na něj podíval 10 a řekl: „Synu ďáblův, nepříteli veškeré spravedlnosti, plného všeho podvodu a podlosti, nepřestaneš dělat pokřivené přímé cesty Páně? 11 A nyní hle, ruka Páně je na tobě a budeš slepý a na nějaký čas nevidíš slunce. “ Okamžitě na něj padla mlha a tma a on hledal lidi, kteří by ho vedli za ruku.

Skutky 13: 16–25, Kázání o Prorocích

"Muži z Izraele a vy, kteří se bojíte Boha, poslouchejte." 17 Bůh tohoto lidu Izrael si vybral naše otce a učinil lid velkým během jejich pobytu v egyptské zemi a se zvednutou paží je z ní vyvedl. 18 A asi čtyřicet let se s nimi snášel na poušti. 19 A když zničil sedm národů v zemi Kanaán, dal jim jejich zemi jako dědictví. 20 To vše trvalo asi 450 let. A poté jim dal soudce až do proroka Samuela. 21 Potom požádali o krále a Bůh jim dal Saula, syna Kíša, muže z kmene Benjaminů, na čtyřicet let. 22 A když ho odstranil, povýšil Davida za krále, o kterém svědčil a řekl: „Našel jsem v Davidovi, synu Jesseho, muže podle mého srdce, který bude plnit veškerou mou vůli.“ 23 Z potomků tohoto muže Bůh přivedl do Izraele Spasitele, Ježíše, jak slíbil. 24 Před svým příchodem Jan vyhlásil všem lidem v Izraeli křest pokání. 25 A když John dokončil kurz, řekl: „Co si myslíš, že jsem? Já nejsem on. Ne, ale hle, po mně přichází jeden, jehož sandály nejsem hoden rozvázat. '

Skutky 13: 26–35, Kázání o Ježíši vzkříšeném z mrtvých

26 "Bratři, synové Abrahámovy rodiny a ti z vás, kteří se bojí Boha, nám poslali zprávu o této spáse." 27 Pro ty, kteří žijí v Jeruzalémě, a jejich vládce, protože ho nepoznali a nerozuměli výrokům proroků, které se čtou každou sobotu, je splnili tím, že ho odsoudili. 28 A přestože v něm neshledali žádnou vinu hodnou smrti, požádali Piláta, aby ho popravil. 29 A když provedli vše, co bylo o něm napsáno, sundali ho ze stromu a uložili do hrobu. 30 Bůh ho však vzkřísil z mrtvých, 31 a po mnoho dní se zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, kteří jsou nyní jeho svědky lidu. 32 A přinášíme vám dobrou zprávu, že co Bůh slíbil otcům, 33 to nám jejich dětem splnil vzkříšením Ježíše"Jak je také napsáno ve druhém žalmu:" Ty jsi můj Syn, dnes jsem tě zplodil. " 34 A pokud jde o skutečnost, že ho vzkřísil z mrtvých, už se nevracel ke zkaženosti, řekl tímto způsobem: „Dám ti svatá a jistá požehnání Davidova.“ 35 Proto také v jiném žalmu říká:Nenecháte svého Svatého vidět korupci. "

Skutky 13: 36–41, Odpuštění skrze Krista

36 David poté, co ve své generaci sloužil Božímu účelu, usnul, byl uležen ke svým otcům a viděl korupci, 37 ale ten, koho Bůh vzbudil, neviděl zkaženost. 38 Nechte se tedy, bratři, seznámit s tím, že vám prostřednictvím tohoto muže je ohlašováno odpuštění hříchů, 39 a jím každý, kdo věří, je osvobozen od všeho, od čeho jste nemohli být osvobozeni Mojžíšovým zákonem. 40 Dejte si tedy pozor, aby nedošlo k tomu, co je řečeno v Prorocích: 41 "Podívejte se, vy posměváči, buďte ohromeni a zahyněte; neboť ve vašich dnech dělám dílo, dílo, kterému nebudete věřit, i když vám to někdo řekne. “

Skutky 13: 44–49, Mise pohanům

44 Následující sobotu se shromáždilo téměř celé město, aby slyšelo slovo Páně. 45 Když však Židé uviděli davy, naplnila je žárlivost a začali odporovat tomu, co říkal Paul, a haní ho. 46 A Pavel a Barnabáš odvážně promluvili a řekli: „Bylo nutné, aby vám bylo nejprve řečeno Boží slovo. Odhodíte to stranou a budete se považovat za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. 47 Neboť tak nám Pán přikázal: „Udělal jsem z tebe světlo pro pohany, abyste přinesli spásu až na konec země. "" 48 A když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat slovo Páně a všichni, kdo byli jmenováni k věčnému životu, uvěřili. 49 A slovo Páně se šířilo po celém kraji.

Skutky 14: 13-15, Kárání pohanství

13 A kněz Zeus, jehož chrám byl u vchodu do města, přinesl k branám voly a girlandy a chtěl obětovat s davy. 14 Když to ale slyšeli apoštolové Barnabáš a Pavel, roztrhali si roucha a s křikem vyrazili do davu. 15 "Muži, proč to děláte?" Jsme také muži podobné přírody jako vám a přinášíme vám dobré zprávy měl by ses obrátit od těchto marných věcí k živému Bohu, který stvořil nebe a zemi a moře a vše, co je v nich.

Skutky 14: 19–22, Kamenování Pavla

19 Židé však pocházeli z Antiochie a Ikonia a přemluvili davy, ukamenovali Pavla a odvlekli ho z města v domnění, že je mrtvý. 20 Když se však učedníci shromáždili kolem něj, vstal, vešel do města a druhý den šel s Barnabášem do Derbe. 21 Když tomuto městu kázali evangelium a získali mnoho učedníků, vrátili se do Lystry, do Ikonia a do Antiochie, 22 posilování duší učedníků, povzbuzovat je, aby pokračovali ve víře, a říkat, že prostřednictvím mnoha soužení musíme vstoupit do Božího království.

Část 9, Jeruzalémská rada

Skutky 15: 6–11, týkající se obřízky pohanů

6 Apoštolové a starší se shromáždili, aby tuto záležitost zvážili. 7 A poté, co se vedlo mnoho debat, Peter vstal a řekl jim: „Bratři, víte, že v počátcích si Bůh mezi vámi vybral, že pohané by mými ústy měli slyšet slovo evangelia a věřit. 8 A Bůh, který zná srdce, jim vydal svědectví tím, že jim dal Ducha svatého stejně jako nám, 9 a nedělal rozdíl mezi námi a nimi, když si vírou očistili srdce. 10 Nyní tedy proč zkoušíte Boha tím, že kladete na krk učedníkům jho, které jsme ani naši otcové ani my nedokázali unést? 11 Věříme ale, že budeme zachráněni milostí Pána Ježíše, stejně jako oni. "

Skutky 15: 12–21, rozhodnutí Rady

12 A celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, když vyprávěli, jaká znamení a zázraky skrze ně Bůh mezi pohany udělal. 13 Když skončili, James odpověděl: „Bratři, poslouchejte mě. 14 Simeon vyprávěl o tom, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby jim vzal jméno pro své jméno. 15 A s tím souhlasí slova proroků, přesně jak je psáno, 16 "'Potom se vrátím a postavím Davidův stan, který spadl; Přestavím jeho ruiny a obnovím ho, 17 aby zbytek lidstva hledal Pána, a všichni pohané, kteří se nazývají mým jménem, ​​říká Pán, který tyto věci vyrábí 18 známý ze starých časů. ' 19 Můj úsudek je tedy takový neměli bychom dělat potíže těm pohanům, kteří se obracejí k Bohu, 20 ale měl by jim napsat, aby se zdrželi věcí znečištěných modlami, sexuální nemravnosti, uškrceného a krve. 21 Vždyť Mojžíš měl od pradávných generací v každém městě ty, kdo ho hlásají, protože je čten každou sobotu v synagógách. "

Skutky 15: 22–29, Dopis věřícím pohanům

2 Potom se zdálo dobré apoštolům a starším s celou církví vybrat si mezi nimi muže a poslat je do Antiochie s Pavlem a Barnabášem. Poslali Jidáše jménem Barsabáš a Silas, přední muže mezi bratry, 23 s tímto dopisem: „Pozdravují vás bratři, apoštolové i starší, bratrům z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii. 24 Od té doby, co jsme slyšeli, že od nás vyšli někteří lidé a obtěžovali vás slovy, zneklidňovali vaše mysli, přestože jsme jim nedali žádné pokyny, 25 zdálo se nám dobré, když jsme se shodli, vybrat si muže a poslat je k vám s naším milovaným Barnabášem a Pavlem, 26 muži, kteří riskovali své životy pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. 27 Poslali jsme proto Jidáše a Silase, kteří vám sami řeknou stejné věci ústně. 28 Pro Duchu svatému a nám se zdálo dobré, abychom na tebe nekladli větší zátěž než tyto požadavky: 29 že se zdržíte toho, co bylo obětováno modlám, a krve, a toho, co bylo uškrceno, a sexuální nemravnosti. Pokud se od nich budete držet, uděláte dobře. Rozloučení."

Část 10, ministerstvo Pavla

Skutky 16: 16–18, vylučující ducha věštění

16 Když jsme šli na místo modlitby, setkala se s námi otrokyně, která měla ducha věštění a přinesla svým majitelům věštění. 17 Následovala Pavla a nás a křičela: „Tito muži jsou služebníci Nejvyššího Boha, kteří vám hlásají cestu spásy.“ 18 A to dělala po mnoho dní. Paul, který byl velmi rozčilený, se otočil a řekl duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista vyjít z ní. " A vyšlo to právě tu hodinu.

Skutky 16: 25–34, Obrácení filipínského žalářníka

25 Kolem půlnoci se Paul a Silas modlili a zpívali hymny k Bohu a vězni je poslouchali, 26 a najednou došlo k velkému zemětřesení, takže se základy vězení otřásly. A okamžitě se otevřely všechny dveře a pouta všech se uvolnila. 27 Když se žalářník probudil a viděl, že dveře vězení jsou otevřené, vytasil meč a chystal se zabít v domnění, že vězni uprchli. 28 Paul ale hlasitě zvolal: „Neubližuj si, protože jsme tady všichni. 29 A žalářník zavolal světla, vběhl dovnitř a třesoucí se strachem padl dolů před Pavla a Silase. 30 Potom je vyvedl a řekl: „Pánové, co mám dělat, abych byl zachráněn? 31 A oni řekli: "Věřte v Pána Ježíše a budete zachráněni, vy a vaše domácnost. " 32 A mluvili k němu a ke všem, kdo byli v jeho domě, slovo Páně. 33 A vzal je ve stejnou hodinu v noci a umyl jim rány; a byl pokřtěn najednou, on i celá jeho rodina. 34 Potom je přivedl do svého domu a postavil jim jídlo. A radoval se spolu s celou svou domácností, že uvěřil v Boha.

Skutky 17: 1–3, Kázání v Soluni

Když prošli Amfipolisem a Apollonií, přišli do Soluně, kde byla židovská synagoga. 2 A Pavel vešel, jak bylo jeho zvykem, a tři dny sabatu s nimi uvažoval z Písma, 3 vysvětlovat a dokazovat to bylo nutné, aby Kristus trpěl a vstal z mrtvýcha řekl: „Tento Ježíš, kterého vám zvěstuji, je Kristus. "

Skutky 17: 22–31, Pavel v Athénách

22 Paul, stojící uprostřed Areopágu, řekl: „Aténští muži, vnímám, že jste ve všech směrech velmi věřící. 23 Když jsem procházel a pozoroval předměty vašeho uctívání, našel jsem také oltář s tímto nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Co tedy uctíváte jako neznámé, to vám zvěstuji. 24 Bůh, který stvořil svět a vše v něm, jako Pán nebe a země, nežije v chrámech vytvořených člověkem, 25 ani mu neslouží lidské ruce, jako by cokoli potřeboval, protože on sám dává celému lidstvu život, dech a všechno. 26 A učinil z jednoho člověka každý národ lidstva, aby žil na všech tvářích Země, určil přidělená období a hranice svého příbytku, 27 aby hledali Boha a možná k němu cítili cestu a našli ho. Přesto není ve skutečnosti daleko od každého z nás, 28 pro "'V něm žijeme, pohybujeme se a máme své bytí'; jak dokonce řekli někteří z vašich vlastních básníků: „‚ Jsme totiž jeho potomci. ' 29 Jako Boží potomci bychom si neměli myslet, že božská bytost je jako zlato nebo stříbro nebo kámen, obraz vytvořený uměním a představivostí člověka. 30 Doby nevědomosti Bůh přehlédl, ale nyní přikazuje všem lidem na celém světě, aby činili pokání, 31 protože stanovil den, ve kterém bude soudit svět ve spravedlnosti podle muže, kterého jmenoval; a o tom dal všem ujištění tím, že ho vzkřísil z mrtvých. "

Skutky 18: 5–11, Pavel v Korintu

5 Když Silas a Timothy dorazili z Makedonie, Paul byl zaměstnán slovem a svědčil o tom Židům Kristus byl Ježíš. 6 A když se postavili proti němu a nadávali mu, setřásl si šaty a řekl jim: „Krev vám bude na vlastních hlavách! Jsem nevinný. Odteď půjdu k pohanům. “ 7 A odešel odtud a odešel do domu muže jménem Titius Justus, ctitel Boha. Jeho dům byl hned vedle synagogy. 8 Crispus, vládce synagógy, věřil v Pána i s celou svou domácností. A mnoho Korinťanů slyšelo Pavla uvěřili a byli pokřtěni. 9 A Pán jedné noci řekl Pavlovi ve vidění: „Neboj se, ale mluv dál a nemlč, 10 neboť jsem s tebou a nikdo na tebe nezaútočí, aby ti ublížil, protože v tomto městě mám mnoho lidí, kteří jsou mým lidem. “ 11 Zůstal rok a šest měsíců a učil mezi nimi Boží slovo.

Skutky 18: 24–28, Apollo v Efezu

24 Nyní do Efezu přišel Žid jménem Apollos, rodák z Alexandrie. Byl to výmluvný muž, kompetentní v Písmu. 25 Byl poučen o cestě Pána. A protože byl vroucí v duchu, mluvil a učil přesně věci týkající se Ježíše, ačkoli znal pouze Janův křest. 26 Začal směle mluvit v synagoze, ale když ho Priscilla a Aquila slyšeli, vzali ho stranou a přesněji mu vysvětlili Boží cestu. 27 A když si přál přejít do Achaje, bratři ho povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přivítali. Když dorazil, velmi pomohl těm, kteří díky milosti uvěřili, 28 neboť veřejně mocně vyvracel Židy, což ukazuje Písmo že Kristus byl Ježíš.

Skutky 19: 1–10, Pavel v Efezu

1 A stalo se, že když byl Apollos v Korintu, Paul prošel vnitrozemskou zemí a přišel do Efezu. Tam našel několik učedníků. 2 A on jim řekl: „Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?? ” A oni řekli: "Ne, ani jsme neslyšeli, že existuje Duch svatý." 3 A on řekl: "K čemu jsi tedy byl pokřtěn?" Řekli: „K Johnovu křtu.“ 4 A Paul řekl: "Jan pokřtil křtem pokání a řekl lidem, aby věřili v toho, kdo měl přijít za ním, tedy Ježíše. " 5 Když to uslyšeli, byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. 6 A když na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni začali mluvit jazyky a prorokovat8 A vešel do synagogy a tři měsíce odvážně mluvil, zdůvodňoval je a přemlouval je království Boží. 9 Ale když se někteří stali tvrdohlavými a pokračovali nevěřícně, mluvili o tom zlí cesta před shromážděním se z nich stáhl a vzal s sebou učedníky, každý den uvažoval v síni Tyranna. 10 Toto pokračovalo dva roky, takže všichni obyvatelé Asie slyšeli slovo Páně, Židé i Řekové.

Skutky 20: 17–35, Pavlova poslední slova Efezským starším

17 Nyní z Milétu poslal do Efezu a zavolal starší z církve, aby k němu přišli. 18 A když k němu přišli, řekl jim: „Vy sami víte, jak jsem žil mezi vámi po celou dobu od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, 19 sloužit Pánu se vší pokorou a se slzami a se zkouškami, které se mi staly prostřednictvím úkladů Židů; 20 jak jsem se neubránil tomu, abych vám oznámil něco výnosného a učil vás na veřejnosti a od domu k domu, 21 svědčit jak Židům, tak Řekům pokání vůči Bohu a víry v našeho Pána Ježíše Krista. 22 A teď, hle, jdu do Jeruzaléma, omezen Duchem, aniž bych věděl, co se tam se mnou stane, 23 kromě toho, že mi Duch svatý svědčí v každém městě, že mě čeká vězení a trápení. 24 Svůj život však nepovažuji za žádnou hodnotu ani pro sebe jako za vzácného, ​​kdybych jen mohl dokončit svůj kurz a službu, kterou jsem obdržel od Pána Ježíše, svědčit o evangeliu o Boží milosti. 25 A teď, hle, vím, že nikdo z vás, mezi kterými jsem chodil hlásat království znovu uvidí mou tvář. 26 Proto vám dnes dosvědčuji, že jsem nevinný krve všech, 27 nebránil jsem se tomu, abych vám oznámil celou Boží radu. 28 Věnujte pečlivou pozornost sobě i celému stádu, v němž vás Duch svatý ustanovil dozorci, abyste pečovali o Boží církev, kterou získal vlastní krví (* vlastní krví)29 Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou divokí vlci, kteří nešetří stádo; 30 a z tvého vlastního já povstanou lidé, kteří mluví pokřivenými věcmi, aby odtáhli učedníky za nimi. 31 Buďte proto ostražití a pamatujte si, že po tři roky jsem nepřestával v noci ani ve dne napomínat každého se slzami. 32 A nyní vás doporučuji Bohu a slovu jeho milosti, který vás může vybudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. 33 Po nikom jsem netoužil po stříbře, zlatě nebo oblečení. 34 Sami víte, že tyto ruce sloužily mým potřebám a těm, kteří byli se mnou. 35 Ve všem jsem vám ukázal, že tvrdou prací tímto způsobem musíme pomáhat slabým a pamatovat si na slova Pána Ježíše, jak sám řekl: 'Je požehnanější dávat než přijímat. ""

* Většina překladů, včetně ESV, překládá Skutky 20:28. Nejstarší alexandrijské rukopisy a kritický řecký text (NA-28) zněly: „Církev Boží, kterou koupil vlastní krví“. Později byzantské rukopisy psaly: „Církev Pána a Boha, kterou koupil vlastní krví“. Níže je uveden překlad tohoto verše COM (Comprehensive New Testament) na základě kritického textu, který odráží nejstarší řecké rukopisy.

Skutky 20:28 (COM), Překlad podle nejranějších rukopisů

28 Dávejte si pozor na sebe i na všechna stáda, mezi nimiž vás Duch svatý ustanovil dozorci, abyste pásli církev Boží které získal vlastní krví.

Skutky 22: 6–16, popisující jeho obrácení

6 "Když jsem byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne kolem mě najednou zazářilo velké světlo z nebe." 7 A padl jsem na zem a slyšel hlas, který mi říkal: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? ' 8 Odpověděl jsem: 'Kdo jsi, Pane?' A řekl mi: 'Jsem Ježíš Nazaretský, kterého pronásledujete. ' 9 Nyní ti, kteří byli se mnou, viděli světlo, ale nerozuměli hlasu toho, kdo ke mně mluvil. 10 A já jsem řekl: ‚Co mám dělat, Pane? ' A Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku, a tam ti řeknou vše, co je ti určeno. ' 11 A protože jsem kvůli jasu toho světla neviděl, vedli mě za ruce ti, kteří byli se mnou, a přišel jsem do Damašku. 12 "A jeden Ananiáš, zbožný muž podle zákona, o kterém dobře mluvili všichni Židé, kteří tam žili," 13 přišel ke mně a stál u mě a řekl mi: „Bratře Saule, podívej se na mě.“ A právě v tu hodinu se mi naskytl zrak a uviděl jsem ho. 14 A on řekl:'Bůh našich otců vás ustanovil, abyste znali jeho vůli, viděli Spravedlivého a slyšeli hlas z jeho úst; 15 neboť mu budete svědkem všeho, co jste viděli a slyšeli. 16 A teď proč čekáš? Povstaňte a nechte se pokřtít a smyjte své hříchy a vzývejte jeho jméno. "

Skutky 23: 6–10, Pavel před koncilem

6 Když Pavel poznal, že jedna část jsou saduceové a druzí farizeové, zvolal na radě: „Bratři, jsem farizeus, syn farizeů. Je to s ohledem na naději a vzkříšení mrtvých že jsem před soudem. “ 7 A když to řekl, došlo k roztržce mezi farizey a saduceji a shromáždění bylo rozděleno. 8 Saduceové říkají, že neexistuje vzkříšení, ani anděl, ani duch, ale farizeové je všechny uznávají. 9 Potom se ozval velký řev a někteří zákoníci z farizeovy strany vstali a ostře se rvali: „Na tomto muži nic špatného nenacházíme. Co kdyby s ním mluvil duch nebo anděl? “ 10 A když se rozhořčení stalo násilným, tribun v obavě, že je Paul roztrhá na kusy, nařídil vojákům, aby slezli a násilím ho odvedli mezi sebe a přivedli do kasáren.

Skutky 24: 14–21, Pavel před Felixem

14 Ale toto vám přiznávám, že podle cesta, kterému říkají sekta, Uctívám Boha našich otců, věřím všemu, co stanoví Zákon a je napsáno v Prorocích, 15 s nadějí v Boha, kterou tito muži sami přijímají, že dojde ke vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. 16 Vždy se tedy snažím mít čisté svědomí vůči Bohu i člověku. 17 Nyní, po několika letech, jsem přišel přinést almužnu svému národu a předložit oběti. 18 Když jsem to dělal, našli mě očištěného v chrámu, bez jakéhokoli davu a vřavy. Ale někteří Židé z Asie - 19 měli by tu být před vámi a vznést obvinění, kdyby měli něco proti mně. 20 Nebo nechť tito muži sami řeknou, jaké pochybení našli, když jsem stál před radou, 21 kromě této jediné věci jsem vykřikl, když jsem stál mezi nimi: "Jde o vzkříšení mrtvých." že jsem dnes před tebou před soudem. “

Skutky 26: 4–8, Pavlova obrana

4 "Můj způsob života z mládí, strávený od začátku mezi mým vlastním národem a v Jeruzalémě, znají všichni Židé." 5 Už dlouho vědí, pokud jsou ochotni svědčit, že podle nejpřísnější strany našeho náboženství jsem žil jako farizeus. 6 A teď tu stojím kvůli soudu doufám ve slib, který Bůh dal našim otcům, 7 k čemuž doufá, že našich dvanáct kmenů dosáhne, protože ve dne v noci vážně uctívají. A pro tuto naději jsem obviněn Židy, králi! 8 Proč si někdo z vás myslí, že je neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé??

Skutky 26: 12–23, Pavlovo svědectví o jeho obrácení

12 "V této souvislosti jsem cestoval do Damašku s autoritou a pověřením velekněží." 13 V poledne jsem, králi, viděl na cestě světlo z nebe jasnější než slunce, které zářilo kolem mě i těch, kteří cestovali se mnou. 14 A když jsme všichni padli na zem, slyšel jsem hlas, který mi říkal hebrejsky: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Těžko se ti dá kopat proti bodcům. ' 15 A já jsem řekl: 'Kdo jsi, Pane?' A Pán řekl: „Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. 16 Ale povstaňte a postavte se na nohy, protože jsem se vám za tímto účelem ukázal, abych vás jmenoval služebníkem a svědkem věcí, ve kterých jste mě viděli, a těch, v nichž se vám ukážu, 17 vysvobodím tě od tvého lidu a od pohanů - ke kterým tě posílám 18 otevřít oči, aby se mohli obrátit z temnoty na světlo a ze satanovy moci k Bohu, aby mohli obdržet odpuštění hříchů a získat místo mezi těmi, kteří jsou posvěceni vírou ve mě. " 19 "Proto, králi Agrippo, nebyl jsem neposlušný nebeskému vidění," 20 ale nejprve prohlášen těm v Damašku, poté v Jeruzalémě a v celém judském regionu a také pohanům, aby činili pokání a obrátili se k Bohu a konali skutky v souladu s jejich pokáním. 21 Z tohoto důvodu mě Židé chytili v chrámu a pokusili se mě zabít. 22 Dodnes mám pomoc, která přichází od Boha, a tak tu stojím a vydávám svědectví malým i velkým, neříkám nic jiného než to, co proroci a Mojžíš řekli: 23 že Kristus musí trpět a že tím, že jako první vstane z mrtvých, bude hlásat světlo našemu lidu i pohanům. "

Skutky 27: 23–26, Vzhled anděla před ztroskotáním lodi

23 Právě tuto noc stál přede mnou anděl ο Bůh, ke kterému patřím a kterého uctívám, 24 a řekl: „Neboj se, Paule; musíte stát před Caesarem. A hle, Bůh ti daroval všechny, kteří s tebou plují. ' 25 Berte tedy, muži, protože věřím v Boha, že to bude přesně tak, jak mi bylo řečeno. 26 Ale na nějakém ostrově musíme najet na mělčinu. “

Skutky 28: 7–10, Pavel na ostrově Malta

7 Nyní v sousedství toho místa byly země patřící vrchnímu muži ostrova jménem Publius, který nás přijal a po tři dny nás pohostinně bavil. 8 Stalo se, že otec Publiuse ležel nemocný horečkou a úplavicí. A Paul ho navštívil a modlil se a vložil na něj ruce, uzdravil ho. 9 A když k tomu došlo, přišel také zbytek lidí na ostrově, kteří měli nemoci, a byli uzdraveni. 10 Také nás velmi poctili, a když jsme se chystali odplout, dali na palubu vše, co jsme potřebovali.

Skutky 28: 23–31, Pavlova poslední služba

23 Když mu určili den, přišli k němu v jeho ubytovně ve větším počtu. Od rána do večera jim vysvětlil, svědčit o Božím království a snaží se je o tom přesvědčit Ježíš jak z Mojžíšova zákona, tak z Proroků. 24 A někteří byli přesvědčeni tím, co řekl, ale jiní nevěřili. 25 A protože mezi sebou nesouhlasili, odešli poté, co Pavel učinil jedno prohlášení: „Duch svatý správně řekl vašim otcům prostřednictvím proroka Izaiáše: 26 "'Jdi k tomuto lidu a řekni:" Opravdu uslyšíš, ale nikdy nepochopíš, a skutečně uvidíš, ale nikdy nevnímáš. " 27 Neboť srdce tohoto lidu otupělo a ušima téměř neslyší a oči se zavírají; aby neviděli očima a neslyšeli ušima a nerozuměli srdcem a neobraceli se, a já bych je uzdravil. ' 28 Nechte se proto informovat tato Boží spása byla poslána pohanům; budou poslouchat. " 30 Žil tam celé dva roky na vlastní náklady a vítal všechny, kdo k němu přišli, 31 hlásání Božího království a učení o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek.