Ježíši, Mesiáši
Ježíši, Mesiáši

Ježíši, Mesiáši

Ježíš Mesiáš

V pravý čas vzbudil Bůh svého služebníka Ježíše (Ješuu), aby odvrátil lid od jejich špatnosti (Skutky 3:26), jak řekl Mojžíš: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí z tvého lidu proroka, jako jsem já. . Musíte poslouchat, co vám říká. A stane se, že každá duše, která neposlechne toho proroka, bude vyhubena z lidu.“ (Skutky 3:22-23) Je Božím vyvoleným, synem, kterému Bůh přikazuje, abychom naslouchali. (Lukáš 9:35) Přišel, aby nám otevřel oči, abychom se mohli odvrátit od temnoty ke světlu a od satanovy moci k Bohu, abychom dostali odpuštění hříchů a místo mezi těmi, kdo jsou posvěceni vírou v něho. . (Skutky 26:18) A přikázal svým svědkům, aby kázali lidu a svědčili, že on je ten, kterého Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. (Skutky 10:42)

Ježíš nedělal nic ze své moci, ale dělal to, co ho naučil Otec, když řekl: „Nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:30). Jelikož byl mužem, kterého Otec posvětil a poslal na svět, nedopustil se žádného rouhání, když řekl, že je jedno s Otcem. (Jan 10:35–36) A dokončil dílo, které mu Otec svěřil. (Jan 17:4) Podobně máme být jedno s Bohem, dokonalí v jednotě, stejně jako Kristus byl jedno s Otcem, a ne z tohoto světa. (Jan 17:22–23)

Ježíš je tento muž, kterého Bůh dosvědčil mocnými skutky, divy a znameními, které Bůh skrze něj činil. (Skutky 2:22) Bůh totiž pomazal Ježíše Nazaretského Duchem svatým a mocí a on obcházel, činil dobro a uzdravoval všechny, kdo byli utlačováni ďáblem, neboť Bůh byl s ním. (Skutky 10:38) Byl usmrcen, ale Bůh ho třetího dne vzkřísil a dovolil mu, aby se ukázal. (Skutky 2:32) Poté, co byl vydán podle určitého plánu a předzvědění Božího, (Skutky 2:23) je nyní vyvýšen po Boží pravici (Skutky 2:33), a proto ho Otec učinil Pánem i Kristem. . (Skutky 2:36) Nebe ho přijalo až do doby obnovení všeho, o čem Bůh od pradávna mluvil ústy svých svatých proroků. (Skutky 3:21)

To je život věčný, abychom poznali jediného pravého Boha a toho, kterého on poslal, Krista Ježíše. (Jan 17:3) Syn člověka byl vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že svého jediného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3:14–16) On je cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze něho. (Jan 14:6) A pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, jímž bychom mohli být spaseni. (Skutky 4:12) Bůh vtiskl svou pečeť Synu člověka. (Jan 6:27) Jemu dosvědčují všichni proroci, že každý, kdo v něho věří, dostává odpuštění hříchů. (Skutky 10:43)

Bůh, náš spasitel, si přeje, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Neboť jeden je Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. (1. Timoteovi 2:4–6) Tím, že prostředník zahrnuje více než jednu stranu, a zatímco Bůh je jeden, (Galatským 3:20) Kristus se nepovyšoval, aby se stal veleknězem, ale byl ustanoven tím, kdo řekl k němu: "Ty jsi můj syn, dnes jsem tě zplodil." (Židům 5:5) Neboť každý velekněz vybraný z lidí je určen, aby jednal jménem lidí ve vztahu k Bohu, přinášel dary a oběti za hříchy. (Hebrejcům 5:1) Ježíš, prostředník nové smlouvy, nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví. (Zjevení 1:5)

Jako žije Otec, žije Ježíš z Otce, aby ten, kdo k němu přichází, žil a byl vzkříšen v poslední den. (Jan 6:57) Přichází hodina, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího, a ti, kdo slyší, budou žít. (Jan 5:25) Jako Bůh dává život mrtvým a povolává k existenci věci, které neexistují, a tak dal synovi také život v sobě, aby s sebou přivedl ty, kteří usnuli. (Jan 5:26) Otec dal svému synovi moc nad každým tělem, aby dal život věčný. (Jan 17:2) A byla mu dána pravomoc vykonávat soud, protože je Synem člověka. (Jan 5:27)

První člověk, Adam, se stal živou duší. Poslední Adam se stal životodárným duchem. (1. Korinťanům 15:45) Hřích vstoupil do světa skrze jednoho člověka a smrt skrze hřích, takže se smrt rozšířila na všechny – i na ty, kteří nezhřešili podobně jako Adam, který byl předobrazem toho, kdo měl přijít. (Římanům 5:12–14) Jako neposlušností jednoho člověka se mnozí stali hříšníky, tak i poslušností jednoho se mnozí stanou spravedlivými. (Římanům 5:19) Protože skrze člověka přišla smrt, skrze člověka přišlo i vzkříšení z mrtvých. Neboť jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu všichni budou oživeni. (1. Korintským 15:21-22) V určený čas budou mrtví v Kristu vzkříšeni jako nepomíjitelní; smrtelníci si obléknou nesmrtelnost. (1. Korinťanům 15:53–54) Jako jsme nosili obraz muže z prachu, poneseme i obraz muže nebeského. (1. Korinťanům 15:49)

Nebesa existovala již dávno a země byla tvořena Božím slovem. (2. Petra 3:5) Od založení světa byl rozum u Otce a všechno bylo učiněno skrze něj. (Jan 1:1–3) V plnosti času se skrze Boží Slovo projevil život a tento život byl světlem člověka. (Jan 1:4) Podle věčného předsevzetí, které Bůh uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu, hlásáme plán tajemství skrytého na věky v Bohu, který stvořil všechno, jako plán plnosti času ke spojení všech věcí. jemu. (Efezanům 1:9–10) Podle božského Slova jsou nebesa a země, které nyní existují, uloženy pro oheň a jsou uchovávány až do dne soudu a zničení bezbožných. Pán je trpělivý, aby splnil svůj slib, nepřeje si, aby někdo zahynul, ale aby všichni dosáhli pokání. (2 Petr 3:7-9)

Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. (Zjevení 19:10) Kdo je nazýván věrným a pravdivým, bude soudit a bojovat ve spravedlnosti. (Zjevení 19:11) Jméno, kterým je nazýván, je Slovo Boží a vojska nebes ho budou následovat. Z jeho úst vyjde ostrý meč, kterým porazí národy a bude jim vládnout. Pošlape lis hněvu hněvu Boha Všemohoucího. (Zjevení 19:13–15) Musí vládnout, dokud mu všechny nepřátele nepoloží pod nohy; včetně smrti samotné. (1. Korinťanům 15:25-26) Potom přijde konec, když po zničení každého pravidla, každé autority a moci předá království Bohu Otci. (1. Korinťanům 15:24) Konečně, až mu bude všecko podrobeno, pak i sám Syn bude podroben tomu, který mu vše podřídil, aby Bůh byl vše ve všem. (1. Korinťanům 15:28) Přijde den Páně a pak nebesa s řevem pominou a nebeská těla budou spálena a rozpuštěna. (2. Petra 3:10) Ale podle jeho zaslíbení čekáme na nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. (2 Petr 3:13)

Ježíš je prvorozený nad celým stvořením. (Kolosanům 1:15) Otci je potěšením smířit všechno se sebou skrze něho. (Koloským 1:19–20) Nyní existujeme skrze Krista Ježíše. (1. Korintským 8:6) Bůh mu totiž všechno podřídil pod nohy. (1. Korintským 15:27) On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže on sám bude mít ve všem první místo. (Koloským 1:18) Zemřel a hle, je živý navěky a má klíče smrti a hádu. (Zjevení 1:17–18) Lev z kmene Juda, kořen Davidův, zvítězil. (Zjevení 5:5) Tomu, který nás učinil královstvím, kněžími svého Boha a Otce, buď sláva a vláda navěky. (Zjevení 1:6) Požehnaný král, který přichází ve jménu Páně! (Lukáš 19:38)

Je jeden Bůh, Otec, od něhož je všecko a pro kterého existujeme, a jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož existujeme. (1. Korintským 8:6) Otec miluje syna a dal mu vše do rukou. (Jan 3:35) Kdo věří v syna, má život věčný; kdo neposlouchá syna, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3:36) I nyní je sekera přiložena ke kořenům stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, je tedy vyťat a hozen do ohně. (Lukáš 3:9) Abychom byli spaseni z tohoto odsouzeného věku a dostali zaslíbení Ducha svatého, musíme činit pokání a být pokřtěni ve jménu Ježíše Krista na odpuštění našich hříchů. (Skutky 2:38) On je ten, kdo křtí Duchem svatým a ohněm. (Lukáš 3:16) Skrze něho máme adoptivní syny (Galatským 4:4-5) a máme dědictví v přicházejícím království našeho Pána a jeho Krista, a proto kážeme: „Naplnil se čas a království Boží je blízko, čiňte pokání a věřte evangeliu." (Marek 1:15)